งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-ป.6 063
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงธนภรณ์    ภูมิสะอาด
2. เด็กหญิงสุชาภัคร    ทัพโชติ
3. เด็กหญิงธนัชญา    ประดิษฐศรี
1. นางสาวพจนา    วันสารัมย์
2. นางสาวสุนทรี    อินทรีย์
4
2 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงปนิดา    ทองเกิด
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    พุทธโต
3. เด็กหญิงจิรชยา    ซึ้งประเสริฐ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี    กังวล
2. นายภมรพล    อ่ำเอี่ยม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 23 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดบ้านอ้อย) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา    รวยเจริญ
2. เด็กหญิงเมษา    รักษ์ดำรง
3. เด็กชายโสภณวิชญ์    สิงห์คะนอง
1. นางสาววรัญญา    คงดี
2. นางศิริวรรณ    ศรีงาม
10
4 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงอติกานต์    ศรีสอาด
2. เด็กหญิงพัชรา    ลิ้มประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสุชยา    มาลี
1. นางสาวณัฐมนกาญ    เพียรกิจ
6
5 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายธนภัทร    ไทรประยูร
2. เด็กหญิงมนชิตา    มูลประเสริฐ
3. เด็กหญิงงามพริ้ง    วิเชียรซอย
1. นางสาวกัลยาณี    จันลือชัย
2. นางสาวเกษวดี    ภาคนะภา
5
6 37 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงพิชชาภา    เรืองขจร
2. เด็กชายนาฎนที    ดีเสมอ
3. เด็กหญิงเสาวณีย์    วงศ์ตรัส
1. นางพัชรียา    เสนาใจ
2. นางสาวภัทรพร    รามโกมุท
8
7 56 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า    หุ่นเจริญ
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์    สีสวย
3. เด็กหญิงวิภาพร    สำเภา
1. นายทศพล    เกิดอนันต์
2. นางสาวมณฑาทิพย์    วงษ์นาค
ยอดเยี่ยม
8 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์    ปะปาน
2. เด็กหญิงอรปภา    มีคลัง
3. เด็กหญิงวนิดา    พ่วงเจริญ
1. นางสาวนิตยา    เปรียบปราง
2. นางสาวปรีย์นาถ    พิชัยชน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 69 โรงเรียนวัดแคนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกชพรรณ    ณ ระนอง
2. เด็กหญิงกมลชนก    บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงธนิกา    ขนันไทย
1. นายธงคม    ปรมัทคมกริบ
2. นางสาวอังคนางค์    รัฐวร
7
10 72 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงนันธิตา    โรจน์นิรันด์กุล
2. เด็กหญิงเมษา    แสงไพโรจน์
3. เด็กหญิงทิพย์นานา    ปทุมชาติ
1. นางสาวกมลวรรณ    แพรเขียว
2. นางสาวเกสรา    บัวศรี
9
11 78 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงนิพาดา    มะโนธรรม
2. เด็กหญิงธัญวรรณ    เดชบุญ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ทองลพ
1. นางนงพรรณ    วิหารพรหม
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................