งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ม.1-ม.3 064
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ทองทุ้ย
2. เด็กหญิงสิริวิมล    จันทรทิพย์
3. เด็กหญิงสุภาสินี    แก้วประเสริฐ
1. นางสาวชญาณ์พิมพ์    สายบุญจวง
2. นางสาวพิชญารินี    ภามาศ
2 8 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    คงหนุน
2. เด็กหญิงพิชยานิน    สุขมี
3. เด็กหญิงณิภาวรรณ    การะเกด
1. นางนารีรัตน์    ณ ขาตรี
2. นางปานจิตร์    แก้วเนตร
3 22 โรงเรียนเทศบาล 3 สหมิตรมงคงตั้งตรงจิตร 6 เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายพุฒิธร    ลายบัว
2. นายพีรณัฐ    พันธ์เพ็ชร
3. เด็กชายชาญชัย    พนมพิทย์
1. นายศิวภาคย์    กองยอด
2. นางเปรมจิตร    จังอินทร์
4 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายอำ    -
2. เด็กหญิงเพชรลดา    อบมาลี
3. เด็กชายอิทธิกร    ธนภัทรวิไล
1. นางศิริพร    นุ่มสาด
2. นายโชคชัย    นุ่มสาด
5 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวิรุฬห์กานต์    ซ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงลดาวัณ    โสมโสภา
3. เด็กหญิงสิริวิมล    วิทมาสิงห์
1. นางสาวสุรีย์    อยู่ฉ่ำ
6 37 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายต่อ    -
2. เด็กหญิงจิรัฐวณีย์    เทพนุกูล
3. เด็กชายสุรเชษฐ์    มีศิลป์
1. นางพัชรียา    เสนาใจ
2. นางสาวภัทรพร    รามโกมุท
7 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงอมิตา    ขาวสุธรรม
3. เด็กหญิงสุพรรษา    ทัศนพร
1. นางสาวญาราภรณ์    อรุณรัศมี
2. นางมนัสชนก    พงษ์กิจ
8 56 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัฐทิชา    ปานเผื่อน
2. เด็กหญิงรัตนา    ทองถม
3. เด็กหญิงชุลีพร    นุชเจริญ
1. นายทศพร    บูรณ์เจริญ
2. นางสาวมณฑาทิพย์    วงษ์นาค
9 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงหทัยภัทร    เสือเล็ก
2. เด็กหญิงรัตน์ธิญา    นุชนารถ
3. เด็กชายวิศรุต    บุญเทียม
1. นางสาวสุลีพร    เตี้ยเย
2. นางสาวเพียงใจ    ทับทิม
10 69 โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงเญาฮารี    งามมานะ
2. เด็กหญิงฮุสนา    สามรวง
3. เด็กหญิงกวินตรา    วาแสนดี
1. นางจุฑารัตน์    นิลละออ
2. นายวัชรพงษ์    ทองสวัสดิ์
11 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงวทันยา    ปานเก่า
2. เด็กหญิงนันธิชา    สุวรรณ
3. เด็กหญิงนราทิพย์    ศิริม่วง
1. นายภานุวัฒน์    ไซยศิลป์
2. นายวรวัฒน์    นาพังคะบุตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................