งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ม.4-ม.6 065
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวกนกวรรณ    ชมสมุทร์
2. นางสาวเกศกนก    บุญมา
3. นางสาวดวงกมล    สอนขำ
1. นางสาวชญาณ์พิมพ์    สายบุญจวง
2. นางสาวพิชญารินี    ภามาศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางสาวเกษมณี    ยานะ
2. นางสาวฟ้ารุ่ง    กิจสวัสดิ์
3. นางสาวสกุลทิพย์    หมื่นนารายณ์
1. นางณัฐพร    ธาดาธีระสกุล
2. นางสาวพัชรี    บำรุงศิลป์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. นายภคพงศ์    พวงสุวรรณ
2. นายธนกฤต    เหม็งพานิช
3. นางสาวชนากานต์    สมบัติ
1. นายณัฐพล    วงษ์จันลา
2. นายสำราญ    อยู่รักษ์
6
4 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวเนียง    เจือนเรียง
2. นางสาวสวรรยา    การภักดี
3. นางสาวกรณ์จิรัสย์    รื่นเสือ
1. นางสาวจิดานันท์    สวนคล้าย
2. นายนนทชัย    เฉลยผล
5
5 71 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวปริฉัตร    นาคราช
2. นางสาวศศิยาภรณ์    สัตย์บุศย์
3. นางสาวอรทัย    จันราศรี
1. นายดนุพัฒน์    ชมภูภาร
2. นายตรัสสา    ชุมพร
4
6 91 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวภีมมาดา    เวียงคำ
2. นางสาวอรุณทิพย์    เดยะดี
3. นางสาวอวิกา    กนกทรัพย์ภูมิ
1. นางสาวกัญญาณี    แสนตรี
2. นางสาวพรทิพย์    มีผิว
ยอดเยี่ยม
7 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวณัฐนันท์    ชัยพิลา
2. นางสาววิรัชณา    ป้อมยุคล
3. นายนนท์ธนินทร์    สาระสันต์
1. นายพิพัฒน์พล    ไซยยะ
2. นายวรวัฒน์    นาพังคะบุตร
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................