งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 067
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์    นุชมิตร
2. เด็กหญิงพิจิตรา    สุขชัง
3. เด็กหญิงจิรัชญา    จันทร์ประทัด
1. นางสาวณัฏฐกันย์    อารมคง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 8 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ดีวัน
2. เด็กชายธีรภัทร    นันกวน
3. เด็กชายภาวัช    แก้วไทรนันท์
1. นางสาวจีริกา    เมฆหมอก
2. นายสิริศักดิ์    อยู่เป็นสุข
ยอดเยี่ยม
3 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงกรรณิกา    เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงณิชมน    ถือความตรง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    มาน้อย
1. นางสาวนัยนา    ครองยุติ
2. นางศิริมาศ    วิชาชัย
9
4 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายพรเทพ    สนธิจิตร
2. เด็กหญิงอภิญญา    ขุนภักดี
3. เด็กหญิงภาณิดา    เซี่ยงฉิน
1. นายสุวัฒน์    ศิริมาลย์
2. นางสาวอรณีย์    ศรีพรมมา
15
5 23 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงรัชนก    จันทวงษ์
2. เด็กหญิงจรรยพร    คงธนัช
3. เด็กหญิงอรีรัตน์    พระศรี
1. นายพงศ์ศิริ    ศรีประเทือง
2. ว่าที่ร้อยตรีวิสันต์    น้อยเมือง
4
6 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงกวินทิพย์    ศรีเดช
2. เด็กหญิงธนพร    โสมคำ
3. เด็กหญิงรัศมี    ไข่กลิ่น
1. นางสาวพลพรรณ    จงคะวดี
2. นางอำพร    ง่วนทอง
15
7 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    สุขหวาน
2. เด็กหญิงสุภาสินีย์    เทมแสน
3. เด็กหญิงมาริษา    พวงทอง
1. นางอุบล    มีแสง
2. นางสาวเกษวดี    ภาคนะคา
9
8 42 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายสิทธิชัย    เรือนจันทร์
2. เด็กชายป้อมเพชร    สุวรรณประเสริฐ
3. เด็กชายธันวา    ขุนลุกเกิด
1. นางกันต์แก้ว    ตันมงคลกาญจน์
2. นายนิรุจน์    ศรีโพธิ์ช้าง
5
9 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    ทีปีเนตร
2. เด็กหญิงวรรณิสา    พาชีช้าง
3. เด็กหญิงณัชชา    สิงห์หา
1. นายชัยวัฒน์    กันทะจักร
2. นายปฏิภาส    ลาดนาเลา
7
10 49 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงเขมิสรา    ครุฑชัยอนันต์
2. เด็กหญิงกชพร    สำเนียงสูง
3. เด็กหญิงโชติรส    โกมลสิงห์
1. นางจิตรอักษร    ทวีสุข
2. นางภิญญดา    บูรสินสถาพร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงศศิวิมล    พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงเพชรชรีพร    ฮวดสุวรรณ
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร    อังยศ
1. นางสาวจิลมิกา    ก่อแก้ว
2. นายธีรภัทร    ธนกิจสุนทรกุล
9
12 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายธีรเดช    ชาญเขตกรณ์
2. เด็กหญิงอรญา    แปลเพ็ง
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    ดิษฐเกสร
1. นางสาววาสนา    การะเกตุ
2. นางสาวสายรุ้ง    ทับธานี
15
13 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงเกวลี    พิมวงค์
2. เด็กหญิงศศิมาภรณ์    ชุ่มดอนไพร
3. เด็กหญิงคำพร    บุญอยู่
1. นางสาวณัฐนันท์    เชื้อคำวปพันธ์
2. นางผ่องรัตน์    เพ็งประเดิม
9
14 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงศิริพร    โต๊ะสกุล
2. เด็กชายอลงกฤต    พ่วงเจริญ
3. เด็กหญิงผไทมาศ    นกเกิด
1. นางสาวประทีป    ทวีศรี
2. นางสาวอารีย์    ไกรทอง
9
15 69 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    นันทโชติ
2. เด็กหญิงรัชนีกร    ศรีมาก
3. เด็กหญิงนภาพรณ์    นามเอี่ยม
1. นางสาวจุฑาทิพย์    พิมพ์ทองครบุรี
2. นายชาญวิทย์    ผาระสิทธิ์
15
16 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงศสิประภา    วงค์เณร
2. เด็กหญิงเปรมิกา    พึ่งน้อย
3. เด็กหญิงสิตานันท์    แสงทอง
1. นางนวรัตน์    สว่างแผ้ว
2. นางลักขณา    เรืองจ้อย
8
17 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงภาวิณีย์    เพ็ชร์ศิริ
2. เด็กหญิงอรกนก    ฉวีอินทร์
3. เด็กหญิงลภัสธร    ตุ่นมะโรง
1. นายพิพัฒน์พล    ไชยยะ
2. นายภานุวัฒน์    ไชยศิลป์
9
18 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายภพนิพิฐ    ชมหมู่
2. เด็กหญิงธนภรณ์    วรวงค์
3. เด็กหญิงจินดาวดี    แก้วไตรรัตน์
1. นางสาวรักนทิน    จงศิริ
2. นางสิตรักษ์    แสงฉัตรากร
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................