งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 068
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นายสิรดนัย    เพิ่มพูน
2. นายอภิชาติ    หอมทรัพย์
3. นายรุ่งอมร    อ่อนละมูล
1. นางสาวณัฏฐกันย์    อารมคง
2 23 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นางสาววารินทร์    แก้วศรีคร้าม
2. นางสาววิไลพร    มาสิงห์
3. นางสาวรินทร์ณภัทร    พีรนันทปัญญา
1. นายพงศ์ศิริ    ศรีประเทือง
2. ว่าที่ร้อยตรีวิสันต์    น้อยเมืง
3 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวจิรรรถ์    ภู่ด้วง
2. นางสาวศศิวรรณ    ภู่มณี
3. นางสาวธัญชนก    ตระกูลมีธรรม
1. นายปฏิภาส    ลาดนาเลา
2. นายวิสิษฐ์ศักดิ์    ยิ้มสุข
4 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวสุรีย์พร    เลาอารีกิจ
2. นางสาวลูกน้ำ    นวลย้อย
3. นางสาวยุรดี    สร้อยทอง
1. นางสาวจิลมิกา    เอี่ยมชัย
2. นายธีรภัทร    ธนกิจสุนทรกุล
5 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวนิลาวัลย์    ทรัพย์อยู่
2. นางสาวกริษฐา    หนูท่าข่อย
3. นางสาวกนกพร    ระแพง
1. นางสาววาสนา    การะเกตุ
2. นางสาวสายรุ้ง    ทับธานี
6 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวนภสร    พุกเปลี่ยน
2. นางสาวสิริกร    แต่แดงเพชร
3. นางสาวประกายฟ้า    ดอนตะโก
1. นางสาวณัฐนันท์    เชื้อคำวปพันธ์
2. นางผ่องรัตน์    เพ็งประเดิม
7 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวบุญพฤกษา    เสมขำ
2. นางสาวชุติกาญจน์    วิสาวะโท
3. นางสาวจีรนันท์    กันทะดง
1. นางสาวพิชญ์ณัชชา    บรรจงทัด
2. นางสาวอารียา    หินแก้ว
8 71 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวสุขราณี    โลหะพืช
2. นางสาวนัฏธิยา    ผลเกิด
3. นางสาวชุติกาญจน์    หนูแย้ม
1. นางจิตรลัดดา    ปานดำ
2. นางสาวพจมาน    การประเสริฐ
9 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวสิรีธร    อยู่มุด
2. นางสาวเบญญาทิพย์    คล้ายวงษ์
3. นางสาววรรณิษา    กลิ่นหอม
1. นางสาวจตุพร    สุขนาน
2. นางลักขณา    เรืองจ้อย
10 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวภัณฑิรา    พ่อคันชาย
2. นายภัทรดนัย    เทพรัตนวิชัย
3. นายอติชาติ    สีหะวงษ์
1. นายพิพัฒน์พล    ไชยยะ
2. นายภานุวัฒน์    ไชยศิลป์
11 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางสาวเบญญา    สูงสระ
2. นางสาวกรณ์ธิดา    พ่วงปาน
3. นางสาวมัลลวีย์    ใจกล้า
1. นางสาวรักนทิน    จงศิริ
2. นางสิตรักษ์    แสงฉัตรากร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................