งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 069
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนเทศบาล2วัดอ้อมใหญ่(นครราษฏร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงปาริศา    โพธิ์วัน
2. เด็กหญิงวธูพิตรา    สุภดี
3. เด็กหญิงรินลดา    บำรุงเชื้อ
1. นางสาวสรัญญา    สุริโย
2. นางโสภนา    ฤทธิ์คง
2 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงวณิดา    เนตรสูงเนิน
2. เด็กชายธันวา    นาสินพร้อม
3. เด็กหญิงกวินธิดา    งามรูป
1. นางประสบสุข    มรกต
2. นางสาวสุนทรี    อินทรีย์
3 8 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชาลิสา    ทองพริก
2. เด็กหญิงปิยธิดา    พรหมณี
3. เด็กหญิงณฐมน    บุญรอด
1. นางจีรภา    เนตรทิพย์
2. นางสาววาสนา    เกษโกศล
4 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงวนิดา    ม่วงน้อย
2. เด็กหญิงเปรมกมล    คุ้มรอบ
3. เด็กหญิงพนิดา    ปาทาน
1. นางสาววัลย์ลิกา    ช่วยประสิทธิ์
2. นางหนึ่งฤทัย    พิมพ์เสงี่ยม
5 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงลลิตา    ขำมงคล
2. เด็กหญิงสาธิมา    เฉลยกิจ
3. เด็กหญิงสรัลพร    ทิมแก้ว
1. นางสาววารุณี    บุณยะจักร์
2. นางศิริมาศ    วิชาชัย
6 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงเจนจิรา    สามหมอ
2. เด็กหญิงอินธิราพร    ไชยเลิศ
3. เด็กหญิงสรารัตน์    ปิ่นทอง
1. นางสาวชิดชนก    มงคล
2. นางสาวพรพิมล    วรรณทวี
7 23 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดบ้านอ้อย) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    พุ่มอ่ำ
2. เด็กชายอนาวิน    กาบศรี
3. เด็กหญิงธิติกานต์    เมธากุล
1. นางสาววรัญญา    คงดี
2. นางศิริวรรณ    ศรีงาม
8 26 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกมลชนก    มีทรัพย์มั่น
2. เด็กหญิงวณิดา    เทวฤทธิ์
3. เด็กหญิงชญานิศ    ราชวงษ์
1. นางธนภร    นฤมิตสุนทร
9 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงสุวนันท์    สังข์ทอง
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร    พรรษา
3. เด็กหญิงธิชานันท์    เสมอภาค
1. นางสาวดวงรัตน์    ฉัยยา
2. นางอุดมพิชญา    มาลัยสร้อย
10 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ประทีปชัยเกษม
2. เด็กหญิงพิชญาดา    มูลประเสริฐ
3. เด็กหญิงชลิตา    คุชิตา
1. นางสาววริศรา    เขื่อนขันธ์
2. นายเติมศักดิ์    มียศ
11 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงสุวรรณษา    สิงห์โตแก้ว
2. เด็กหญิงพรปภา    สังข์สุวรรณ
3. เด็กหญิงธนัชชา    ประสงค์
1. นางสาวฐิติวรดา    สุพรรณโรจน์
2. นางสาวพิมพ์สุภัค    จันทร์โอกุล
12 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายภัคพล    เทียนขาว
2. เด็กชายชัยวัฒน์    อุ่นแก้ว
3. เด็กชายปริวรรต    บุญขาว
1. นางสาววัลลภา    โทนุกูล
2. นายศิริพงษ์    ยางงาม
13 46 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    พันแสดง
2. เด็กหญิงปรียาพร    คันยุไร
3. เด็กหญิงปรายรุ้ง    หวังช่วยกลาง
1. นางสาวกัลยกร    ปานเนียม
2. นางสาวชุตินันท์    พ่วงดี
14 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชุติมา    สมใจมิตร
2. เด็กหญิงณัฐริกา    ปัญญา
3. เด็กหญิงอริศรา    สายบัว
1. นางสาวจันทร์อินทร์    ชูทอง
2. นางมนัสชนก    พงษ์กิจ
15 49 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงอรณิสา    ศรีจันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงจิราพร    สำเร็จทรัพย์
3. เด็กหญิงพรหมณี    จันทร์เจริญ
1. นางสาวชลธิชา    โพธิ์ศรีทอง
2. นางภิญญดา    บูรสินสถาพร
16 56 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงเปมิกา    เริ่มเจริญ
2. เด็กหญิงวาสิณี    สุขเกษม
3. เด็กหญิงอรอนงค์    บัวสอง
1. นางนภัสชนันท์พร    เหมือนจันทร์
2. นางวรวีร์    มณีแสง
17 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุรัมภา    กุนจุง
2. เด็กหญิงอภิสรา    พรายอินทร์
3. เด็กหญิงฐิญาภัทร    เสมอจิต
1. นางกิตติพร    รอดสาย
2. นางนันทรัตน์    เพ็งขำ
18 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงน้ำฝน    อุ่นทะวงษ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สระทองยุ้ง
3. เด็กหญิงศรัญญา    เพ็ชรดี
1. นางสาววันทนา    ศักดิ์เจริญ
2. นางสาวสุกัญญา    สามทอง
19 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงวราภรณ์    อิ่มสุดรส
2. เด็กหญิงอภิสรา    ล่ำแค
3. เด็กหญิงจิตรานุช    เวชฤทธิ์
1. นางสาวนุชจรี    ยกกลิ่น
2. นางเบญจวรรณ    เชิดศรี
20 69 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธัญญาดล    ทองผิว
2. เด็กชายณัฐภัทร    ศรีสอาด
3. เด็กหญิงมลธวรรณ    ระเบียบ
1. นายชาญวิทย์    ผาระสิทธิ์
2. นางลักขณาภรณ์    พงษ์ปลื้ม
21 71 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายบัณฑิต    สุขแสง
2. เด็กหญิงจีราพร    เปาริก
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ทิมอุทัย
1. นางรวิวรรณ    งานนันใจ
2. นางสาวอารยา    ค้ำชู
22 75 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายศุภกร    เทพู่
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย    แก้วทองคำ
3. เด็กหญิงพิณญดา    งามศิริ
1. นางพจมาน    อ่วมเสงี่ยม
2. นางสุณีพร    คนึงเหตุ
23 90 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงฟ้าทิพย์    หอมมาก
2. เด็กหญิงลักษมี    ศรีสาพันธ์
3. เด็กหญิงปิยกมล    พุฒทอง
1. นางจิตรตรี    เกิดโพ
2. นายสุชาติ    สุขอาภรณ์
24 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    นาคหนู
2. เด็กหญิงนริศรา    บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงเขมจิรา    สถาปนะ
1. นางสาวรัชดาวดี    ปัญญาธีระ
2. นางสิตรักษ์    แสงฉัตรากร
25 94 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปภาสร    ฉายประเจียด
2. เด็กหญิงกัณฑิมา    โพธิ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงมาริษา    ประทุมเทือง
1. นางสาววลียา    จันทพันธ์
2. นางศศิวิมล    อักโข
26 96 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณิชกมล    ส่งเสริม
2. เด็กหญิงญาดา    เสาธงทอง
3. เด็กหญิงกวินธิดา    ศรีเจริญสุข
1. นางสาวรุจิราภรณ์    แก้วชิงดวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................