งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 007
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธนาเวสม์    ศรีเล็ก
1. นางสาวพิมพิศาพัทธ์    เปรมรัตน์
2. นางสาวอัจฉรา    หงษ์ทอง
29
2 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธนากร    สารสิทธิ์
1. นางสาวกรรณิการ์    ธีสระ
2. นางศรัณยา    เจริญจิตร์
4
3 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา    เกิดสดับ
1. นางสาวศิราภรณ์    เผือกประคอง
2. นางสาวศุภิสรา    ทาทอง
38
4 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงเปมิกา    ไทยเจริญ
1. นางสาวชนาภา    แสงมณี
2. นางสาวอภิรดี    สิงห์แก้ว
4
5 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงแววตา    แซ่ตั้น
1. นางสาวปัทมา    ปานสวัสดิ์
2. นางสาวอารีย์    สุพาลี
ยอดเยี่ยม
6 8 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิราพร    โนพวน
1. นางพรวิพา    สุขมี
16
7 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    บุญธรรม
1. นางจันทร์ณรงค์    เครือแสง
2. นางสาวธัญลักษณ์    แสนมุข
26
8 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพรทิพา    ชาวนา
1. นางคัคนางค์กานต์    คัคโนภาส
10
9 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ขันทอง
1. นายสุริยะ    ตั้งมั่น
2. นางอรพินท์    กลิ่นช้าง
38
10 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงปิ่นนภา    ออมสิน
1. นางภัทรกร    กล่อมวงษ์
2. นางสาววนัชนก    เผือกมะณี
9
11 22 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงอาทิตญา    วัดเรือง
1. นายสหรัฐ    สว่างอารมย์
45
12 23 โรงเรียนเทศบาล ๙ (วัดเขาคูบา) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ    ครึมจันทร์นี
1. นางกมลทิพย์    สุภประเสริฐพง
2. นางยุพิน    กล่ำสกุล
18
13 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงปาลิตา    ฉิมวัย
1. นางรัชนีวรรณ    ปานกลาง
27
14 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงณิชา    กาบแก้ว
1. นางสาวนันท์นภัส    ทองอุดม
41
15 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพิมพ์พลอย    โพพิทักษ์
1. นางทับทิม    ศรีรัตนา
22
16 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจันทิรา    แซ่คู
1. นางชนัตตา    เกตุแก้ว
2. นางสิริญากร    ดาราเย็น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงธนภรณ์    แย้มกลีบ
1. นางสาวนันท์ฐิมาศ    บุญยงค์
2. นางสาวพูนทรัพย์    ปรีเปรมโอน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 35 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงวรนุช    วรรธนะภูติ
1. นางสาวบุบผา    ขวัญเมือง
2. นางสุนันท์    โพธะศรี
27
19 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปุญญิศา    แสนสุข
1. นางพิศมัย    หงษ์ทอง
2. นางสาวละเอียด    มาดี
4
20 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงสุชาวดี    สายศรีหยุด
1. นางชฎากานต์    เจริญอินทร์
2. นางสาวเรืองรอง    สีเขียว
43
21 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงบุญญาพร    ตุรงค์เรือง
1. นางสาวสุริสา    จำปาแดง
2. นางสุวิมล    ชูเทียน
8
22 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายปวรวุจ    ใจสุข
1. นายสุรศักดิ์    สุวรรณัง
18
23 48 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงนพรัตน์    ใหมคำ
1. นายกฤษณะ    เกตุสุริยงค์
2. นางสาวหทัยรัตน์    ประเสริฐ
21
24 49 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงพิมลตา    ประมวลสุข
1. นางสาววราภรณ์    ขำวิไล
12
25 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงลลิตา    ไชยวงศ์
1. นางสาวพรพรรณ    โสภา
2. นางสาวสายน้ำ    บุญปัญญา
40
26 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เตโพธิ์
1. นางสาวธดาภรณ์    ดิษฐาน
2. นางสาวอรบุษป์    สวนจิตร
12
27 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวาสนา    พุทธวาร
1. นายณรงค์    ไชยสิทธิ์
2. นายวัฒนพงษ์    วงศ์บุญงาม
29
28 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    พุ่มศรีนิล
1. นางสาวสุนิษา    นวมศิริ
2. นางสาวอภิญญา    อินทรสุนทร
44
29 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงอรอนงค์    สำเนียงล้ำ
1. นายธิตินันท์    ประสงค์เจริญ
2. นายอาทิตย์    รุ้งรุ่งเรือง
18
30 63 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงวรุณทิพย์    ยังยุบล
1. นางสาวนิสากร    เคาศรี
2. นางสาวสุทธิดา    เชื้อกุล
29
31 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวาสิตา    กรกฎ
1. นางสาวกฤติยา    อร่ามศรี
2. นางสาวนภาวรรณ    คงเข็ม
32
32 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี    มูลมั่งมี
1. นางสาวประภาภรณ์    เถาแก้ว
12
33 66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายกริตษนัฐ    ชัยยา
1. นางสุภาพร    รักษากลาง
34
34 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงรวิกานต์    เดชธนู
1. นายจีรพัฒน์    ตาดทรัพย์
2. นางสดุดี    ภักดีกุล
34
35 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงสุพิชญา    แก้วเมือง
1. นางสาวกนกวรรณ    กว้างนอก
16
36 71 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสวิตตา    ภูมิไผ่
1. นางจินดา    โสภณประเสริฐ
2. นางเกศกานดา    สุขมาก
34
37 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายธันวาวัฒน์    สุทธิสาร
1. นางสาววีรดา    หวังมีสุข
2. นางสาวเรืองศา    ชวนชุมกัน
46
38 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา    กิจหว่าง
1. นางจุฑามาศ    พรมเวียง
2. นางเบญญาภา    พานพล
32
39 78 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงณํฐธยาน์    สังข์พาลี
1. นางธนปพร    รุ่งเรือง
34
40 82 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปาณิศา    ส่งเสริมฐานะวงศ์
1. นางสาวเยาวรัตน์    ทองมี
2. นางโสภา    ปริมาส
22
41 85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงอทิตยา    พิมพ์แก้ว
1. นางสาวกฤตพร    วุฒิสาร
2. นางสาวพิมชฎา    โมธรรม
22
42 90 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายณัฏฐ    แก้วสอาด
1. นางมัลลิกา    โชติมา
2. นางสาววันเพ็ญ    บุญอ่อน
4
43 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา    จิตตรีขันธ์
1. นางสาววัชราภรณ์    บุญฉ่ำ
10
44 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายอาทิป    แสงแก้ว
1. นางสาวกชกร    รัตนรัตน์
2. นางสาวพรรณทิวา    ชามา
41
45 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์    อินทร์วัฒนา
1. นางสาวพิชญา    หนูพรม
2. นางสาวสุวนันท์    สนับแน่น
12
46 94 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนิโลบล    แสนสุด
1. นางจันทร์เพ็ญ    ย้อมสี
2. นางณัชชารีย์    ป้านศรี
47 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัฐชยา    จุลนัย
1. นางสาวมัทนา    ขำบางเลน
22
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................