งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 070
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    แสนสุข
2. เด็กหญิงวิลาสินี    ทองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปิงปิง    แลเซอ
1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีนะพรม
2. นางฉัฐรัชต์    เต่าบำรุง
2 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    เฟืองคำ
2. เด็กหญิงภิญญดา    บุญออม
3. เด็กหญิงเขมจิรา    สุระพิเชฐ
1. นายปรีชา    ชุ่มคำ
3 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงนิษฐกานต์    เนื่องหวย
2. เด็กหญิงวรัญญา    เอี่ยมหนู
3. เด็กชายก้องภพ    พันธุอารี
1. นางสาวกรุณา    เหล่าสุรพล
2. นางสาวจันทนา    เฮงจันทร์
4 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงนัชชา    เทียนชัย
2. เด็กหญิงวรวรรณ    รูปสม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    อินทรพิทักษ์
1. นายวัฒนา    รักษาภักดี
2. นายสุวัฒน์    ศิริมาลย์
5 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงชาริยา    เนตรนิล
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ทัพเส็ง
3. เด็กหญิงชาลิสา    สินสมบัติ
1. นางสาวนลพรรณ    จงคะวะดี
2. นางอำพร    ง่วนทอง
6 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา    พรศิริเสวี
2. เด็กหญิงพรผกา    ฉวีทอง
3. เด็กหญิงเพชรรุจา    สุวรรณ
1. นางสาวณัฐนรี    สุชิตกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพึ่งพา    ประสพแสนทวี
7 26 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายศิริพศ    อินรินทร์
2. เด็กหญิงทิวาภรณ์    สุริยา
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์    มุ่งรอบกิจ
1. นางสาวเพชรชมพู    เอกอุทัยธวัช
8 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ทองหอม
2. เด็กหญิงนารากร    อุบาลี
3. เด็กหญิงวีรินทร์    มณีโชติ
1. นายกิตติศักดิ์    กรดนวม
2. นางสาวดารุณี    พิพัฒนผล
9 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงอังกอ    นิรันชัย
2. เด็กชายนพวินท์    อ่อนเกตุพล
3. เด็กหญิงสิริอัปสร    แซ่ลิ้ม
1. นายปฏิภาส    ลาดนาเลา
2. นางสาววันเพ็ญ    สกุลลักษณ์
10 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา    มุกดา
2. เด็กหญิงมาริษา    ทัศน์พร
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ์    จินดาวงษ์
1. นางสาวญาราภรณ์    อรุณรัศมี
2. นางมนัสชนก    พงษ์กิจ
11 49 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายประภามณฑล    ช่างกลึงดี
2. เด็กหญิงกาญจนา    รัตนเทพ
3. เด็กหญิงมนัสพร    คำหอมกุล
1. นางภิญญดา    บูรสินสถาพร
2. นายวิสิทธิ์    เซี่ยงเห็น
12 56 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวริษา    ชาวบ้านใน
2. เด็กหญิงปัทมา    จิรธรรมชัย
3. เด็กหญิงกมลรัตน์    ย้อมสี
1. นางนภัสชนันท์พร    เหมือนจันทร์
2. นางพเยาว์    พุ่มแจ่ม
13 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกชกร    สาครขำ
2. เด็กชายเอนก    ฤกษ์มี
3. เด็กชายอธิวัฒน์    ศรเดช
1. นางบุษบา    บุญยืน
2. นางสาวเรไร    -
14 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงยุวพักตร์    คงวิเชียร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    อุบลบาน
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ    รื่นเริงบุญ
1. นางน้ำอ้อย    สุดนาลาว
2. นางสาวสุกัญญา    สามทอง
15 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงอรินญา    อารีเหลือ
2. เด็กหญิงใบฟาง    พันธ์แจ่ม
3. เด็กหญิงธนัญชนก    บุญชอบ
1. นางสาวภัทรพร    ปั้นงา
2. นางสาวมาลินี    ฟักเฟือง
16 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสุนันทา    บุอ่อน
2. เด็กหญิงอธิศา    อ่อนทรชุน
3. เด็กหญิงณัฐวดี    วันเพ็ญ
1. นางสาวอังคณา    พันธุ์เอี่ยม
17 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์    ช้อนกลาง
2. เด็กหญิงชลธิดา    บุญธรรม
3. เด็กชายศิรชัช    ชัยชนะ
1. นายพิพัฒน์พล    ไชยยะ
2. นายภานุวัฒน์    ไชยศิลป์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................