งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 071
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นายณัฐวุฒิ    ใจชนะ
2. นางสาวนิชานันท์    เหมือนโพธิ์ทอง
3. นางสาวอาริสา    ประสบคำ
1. นายปรีชา    ชุ่มคำ
2 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นายพุทธคุณ    กิจแก้ว
2. นางสาวกันยา    ช่างพิมพ์
3. นางสาวนิภาพร    จุ้ยเจริญ
1. นายมนต์ชัย    ธชีพันธ์
3 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. นายกิตติศักดิ์    พาชีช้าง
2. นายพิจักษณ์    รอดรังศรี
3. นายธนวัฒน์    วงษ์ไทย
1. นางสาวประนอมศรี    ก้อนคำ
2. นายวิสิษฐ์ศักดิ์    ยิ้มสุข
4 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นางสาวพรนภา    พุ่มพวง
2. นางสาวกฤติญา    หวยพระ
3. นายศิวกร    บุญยืน
1. นางบุษบา    บุญยืน
2. นางสาวเรไร    -
5 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นายนัฐวุฒิ    ปุ่นแก้ว
2. นางสาวรัตติกานต์    บัวคำ
3. นายณัฐพล    ดอกสี
1. นางสาววาสนา    การะเกตุ
2. นางสาวสายรุ้ง    ทับธานี
6 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวนฤมล    เจริญผล
2. นางสาวกุลณัฐ    โพธิ์พระยา
3. นางสาวพัชราภา    ไชยทัน
1. นางสาวณัฐนันท์    เชื้อคำวปพันธ์
2. นางผ่องรัตน์    เพ็งประเดิม
7 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวอรอนงค์    ศรีพรมมา
2. นางสาวพรธิดา    เกิดสมบูรณ์
3. นางสาวลักษณพร    สืบสำราญ
1. นางสาวภัทรพร    ปั้นงา
2. นางสาวมาลินี    ฟักเฟือง
8 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นายวัศพล    ช้างจันทร์
2. นางสาวธนาภา    บี่สา
3. นางสาวสุชาดา    คันทะทรัพย์
1. นางสาวภาวิณี    เถื่อนสุริยะ
2. นายศักดิ์ขริน    เพชรจั่น
9 71 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวกัลยารัตน์    เรืองศรี
2. นางสาวปรายฟ้า    ผึ้งทอง
3. นางสาวนิชานันท์    ตามเพิ่ม
1. นายพลายน้อย    มานะกิจ
2. นายอานนท์    เทพวงศ์
10 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาววรรณวิศา    มาศรี
2. นางสาวพัชรีย์พร    แสงขาว
3. นางสาวปารวี    แซ่เอี๊ยว
1. นายพิพัฒน์พล    ไชยยะ
2. นายภานุวัฒน์    ไชยศิลป์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................