งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การจัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 072
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายวันโชติ    สุภาจันทร์
2. นายธีรพล    เกตุมาก
3. นางดารารัตน์    สมบูรณ์สิน
4. นางสาวตาล    ตายอด
1. นายธีรพล    เกตุมาก
2. นายอภิสิทธิ์    แก่นธานี
20
2 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงปรรณธร    สุ่มประดิษฐ
2. นางสาวสุรางค์รัตน์    แก่นไม้หอม
3. นางสาวศศิรัตน์    คล้ายเข็ม
4. นางสาวอมรรัตน์    พลังสุริยะ
1. นางสาวสุรางค์รัตน์    แก่นไม้หอม
24
3 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ฉลาดเลิศ
2. นางสาวอาภัสรา    พงษ์สวัสดิ์
3. นายธัญณัฐเทพ    เดชโชติภณ
4. นางชมพูนุช    มาโยธา
1. นายปิยะ    นัดสูงวงศ์
2. นางสาวอาภัสรา    พงษ์สวัสดิ์
15
4 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายณัฐนันท์    ลาคำ
2. นางศิรัตน์ดา    กรองมะเริง
3. นางสาวสริตาภร    สุวรรณดี
4. นายสุนีย์    เปลี่ยนทองดี
1. นางสาวกชกร    เสือไพรงาม
18
5 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายพิทักษ์พล    แก้วระวัง
2. นายภมรพล    อ่ำเอี่ยม
3. นายเฉลียว    วิเศษศรี
4. นางสาวดวงเดือน    ชุ่มชาติ
1. นายภมรพล    อ่ำเอี่ยม
25
6 16 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายพรเทพ    จันทร์อุดม
2. นางสาววศินี    ดีที่สุด
3. นายประณีต    ดีหมี
4. นางสาวสายบัว    จันทร์อุดม
1. นางสาวชิดชนก    นิติกรกุล
2. นางสาววาสนา    วงศ์บิดา
5
7 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายสรายุทธ    แพรเขียว
2. นางสาวภัทรารวีย์    ธนาธิปจารีย์
3. นายชำนาญ    มีแป้น
4. นางศิริรัตน์    ประดุจชนม์
1. นายชัยพร    พรชัยอรรถกุล
2. นางสาวภัทรารวีย์    ธนาธิปจารีย์
12
8 22 โรงเรียนเทศบาล 3 สหมิตรมงคงตั้งตรงจิตร 6 เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงศศิวรรณ    เจียมวงษ์
2. นางสาวศิริลักษณ์    พุฒซ้อน
3. นางสาววนาลี    รัชตโชติกุล
4. นางสาวญาณิณท์    วงษ์ทน
1. นางสาวศิริลักษณ์    พุฒซ้อน
2. นายเปรม    บุญยืน
23
9 23 โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดแก่งขนุน) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายอิษฎา    ฤทธิพิณ
2. นายพรรณทิพย์    ปริญจิตต์
3. นางสาวชนม์ณกานต์    แก้วสุริยาภรณ์
4. นายธวัชชัย    มาเสถียร
1. นางกรรณิกา    แจ้งวงษ์
2. นายธวัชชัย    มาเสถียร
4
10 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงชุตินันท์    แซ่ล้อ
2. นายธีรวัฒน์    รัตนดากุล
3. นายชลิต    ตุ้มทองคำ
4. นางสาววัชรี    สอนแพง
1. นายธีรวัฒน์    รัตนดากุล
26
11 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. นายวิริยะ    น้อยมี
2. นางสาวสุรีย์พร    บัวพา
3. เด็กหญิงจิตรวรินทร์    ปู่นาค
4. นางสาวสุมล    ฉัยยา
1. นางสาวสุรีย์พร    บัวพา
11
12 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ุขุนอาษา
2. นางสาวณภัทร    มาปากจั่น
3. นางสุรัสวดี    ญาณศิริ
4. นางสาวนฤมล    พิชัยช่วง
1. นางสาวกิตติมา    ปี่แก้ว
12
13 35 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คำสอาด
2. นางสาวศิริมา    เจือทอง
3. นายจิรเมธวน์    คลังทอง
4. นางสาวผกามาศ    คมขำ
1. นางกุหลาบ    แสงสว่าง
2. นางสาวศิริมา    เจือทอง
27
14 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงธนาภร    ศรีไทย
2. นางพิมพ์ภา    ทองไกร
3. นางพรรณมาส    พรมพิลา
4. นายพินัยรัตน์    สุขวิลัย
1. นางจรรยา    ช่างดี
2. นายนรเทพ    สังข์วรรณะ
5
15 38 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงศิริจรรยา    เชียงคำ
2. นางสาววาสนา    เฉลิมบุญ
3. นายวินัย    บุญเจริญ
4. นายอานนท์    พานแก้ว
1. นางสาววนิดา    ผลโอฐ
28
16 42 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายปิยะ    สมเสนาะ
2. นายพีระศักดิ์    อินทรสกุล
3. นายราชัญ    สมทบ
4. นางสาวสายฝน    เหลืองสอาด
1. นางสาวทิพวรรณ    ทองเชื้อ
2. นางน้ำค้าง    วุฒิเนตร
29
17 46 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายวิชญ์    ง่วนหอม
2. นายไพศาล    บุญพรวงศ์
3. นางสาวสุรีภรณ์    พวงแก้ว
4. นางวรางคณา    มากท้วม
1. นางสาวธันยา    นาคนนท์
31
18 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นายวิทยา    กิจลำมี
2. เด็กหญิงปาลิตา    บุญวาสนา
3. นางสาวไพรินทร์    ชูสาตร
4. นางสาวสุนิสา    ดัษดุล
1. นายนิรันดร    บุญปลูก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธาดารัตน์    ชูพลาย
2. นางสาวอรอนงค์    สุจจิตร์จูล
3. นายอภิชาติ    ขันทอง
4. นางสาววรรณี    พิมดี
1. นางสาวอังคณา    มาศเมฆ
15
20 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงธัญชนก    สุรัตน์
2. นางสาวรัตนา    พันธ์แตง
3. นางสาวชัญญานุช    มานะเสน
4. นางสาวศิริศิลป์    ผิวพรรณ
1. นายจักรพันธ์    หนุนภักดี
2. นางนันทรัตน์    เพ็งขำ
12
21 60 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงนริศรา    อินกลับ
2. นายนัทที    อินกลับ
3. นางจงรัก    รุ่งโรจน์
4. นางสาวอรอุมา    มัธยมนันทน์
1. นางจงรัก    รุ่งโรจน์
7
22 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายอดิสร    ดีรื่น
2. นายจตุภูมิ    จิตต์ประเสริฐ (ครู)
3. นางสาวนพสร    ยางจิตร (ผู้บริหาร)
4. นางสาววิรัตน์    ชูจิตร (ผู้ปกครอง)
1. นายจตุภูมิ    จิตต์ประเสริฐ
10
23 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เจิมวงศ์รัตนชัย
2. นายชฤทธิ์    แก้วมณี
3. นางกณิศนันท์    ดีดวง
4. นายพัลลภ    ชาววังเย็น
1. นางวริศรา    เทพประดิษฐ์
7
24 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายเมธัส    สนธิ์องค์
2. นายสมชาย    จันทร์ลามุณี
3. นายกำพล    โสนาค
4. นางสาวเจริญใจ    อ่วมเจริญ
1. นายสมชาย    จันทร์ลามุณี
15
25 69 โรงเรียนเต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายองศา    วงษ์นายะ(นักเรียน)
2. นางสาวเบญจวรรณ    ปทุมทอง(ผู้ปกครอง)
3. นางจิรพา    จักรกลม(ผู้บริหาร)
4. นางสาวณัฏฐ์กานดา    ทรัพย์แก้ว(ครู)
1. นางรุ่งนภา    โคตรมิตร
2. นางอรุณ    หยวกทอง
18
26 71 โรงเรียนเทศบาลลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงธีรกานต์    จันทร์พุ่ม
2. นางสาวกฤตาภรณ์    เทียมทัด
3. นางสาววชิรญาณ์    ไกรเพชร
4. นายสุรพล    หาเรือนศรี
1. นางขวัญชนก    คงพิบูลย์
2. นางสาวสิริกานดา    ศรประสิทธิ์
30
27 74 โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา    วงค์แสงน้อย
2. นางสาวกาญจนาภรณ์    เผือกผ่อง
3. นางอรชร    วรรณสอน
4. นายทักษิณ    ภูบัวดวง
1. นางสาวพรเพ็ญ    แป้นกล่ำ
2. นางสาวมาลาริน    ทองป้อง
28 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกชมณ    ศรีวิตตเมธิน
2. นางเสาวลักษณ์    รัตนภักดี
3. นางสาวกนกวรรณ    ไข่แก้ว
4. นางสาวปิ่นแก้ว    หนูน้อย
1. นางเสาวลักษณ์    รัตนภักดี
21
29 82 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชนม์นิภา    ปิ่นจินดา
2. นางสมใจ    คำโท
3. นางสาวศิริรัตน์    แซ่หลี
4. นางสาวนิตยา    เทศสมบุญ
1. นางบุญญา    ศิริรัตน์
2. นางสาวปิยะพร    อินทขันตี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
30 89 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายจิรภัทร    ชลวิถี
2. นายวัชร    ชาญม่วง
3. นายประเทศ    บุญยงค์
4. นางวรรธนันท์    ชลวิถี
1. นายวัชร    ชาญม่วง
2. นายเฉลิมชัย    บุญชลอ
22
31 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. นายพงษ์ทัศน์    หิรัญอร
2. นายเสกสรร    นิลสุวรรณ
3. นางสาวนิภารัตน์    บุญเพ็ชร์
4. เด็กชายธนพล    บุญนำ
1. นางสาวนิภารัตน์    บุญเพ็ชร์
ยอดเยี่ยม
32 93 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางอภิรดี    กลกิจ
2. นางสาวโศจิณรัตน์    กวีวัฒนถาวร
3. นายวีระชัย    ชาปู่
4. เด็กชายธีรดนย์    รวมวงษ์
1. นางจรูญ    น้อยพานิช
2. นายวรรธนะ    ศรีบุ่งง้าว
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................