งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 075
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายเตชินท์    เหลืองอุดมสิน
1. นายจิรสิน    เขียวเซ็น
2. นางสาววรรนิภา    ฉายทอง
2 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธนากร    พลฤทธิ์
1. นางสาวกนกอร    แววศรี
2. นางวทันยา    ทองรอด
3 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา    สมบัติบน
1. นายธานี    เขื่อนขันธ์สถิตย์
2. นายวิบูลย์วิทย์    เจริญสุข
4 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    ประชายืนยง
1. นางภัทรียา    ศักดามาตร์
2. นางสาวสุรดา    พันธุ์ทองดี
5 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    สุขขี
1. นางสาวจตุพร    ศักดิ์ใหญ่
2. นางสาวศุทธินี    ทนเถื่อน
6 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    ชุมแน่น
1. นางพันธ์ทิพย์ ทองเย็น    หงษ์ทอง
7 8 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงศิริพัชรฑา    พุมมา
1. นางสาวกนกวรรณ    ดวงแก้ว
2. นางสาวนพวรรณ    มาทอง
8 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐาพร    ศรีพรหม
1. นางสาวณัฏฐรินีย์    อินทวาด
2. นายธีรวุฒิ    บุญมี
9 11 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงโศษภิษฐ์นภา    ลีลาวุฒิกูลรังษี
1. นางสาวกุนท์ลดา    ศรีเทพ
2. นายวีระชัย    ดิสกะประกาย
10 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงฌาณุมาศ    น้ำทิพย์
1. นายชาคริต    สุรวิทย์
2. นางสาวสุนทรี    อึ้งอัมพรวิไล
11 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายชวิศ    ดีคำย้อย
1. นางสาวนรินทร์วรรณ    ลัมภเวช
2. นางสาววิภาวรรณ    หมิ่งทอง
12 17 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงเปรมกมล    เจริญ
1. นายคมธนู    ยงยุทธตระกูล
2. นางสาววรรณวิศา    โพธิปิน
13 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายธนพลธ์    ณ สกุล
1. นายสมชาย    พะนิจรัมย์
14 21 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1. เด็กชายภีมพศ    โรจนศิลป์
1. นางสาวรัศมี    ตู้จินดา
2. นางวันวิสาข์    แสงดาว
15 23 โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงสุธีมนต์    เสรง
1. นางสาวปวีณ์สุดา    ลีเอื้อ
16 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายพชรกร    รุ่งกลิ่น
1. นายพิชยะ    นิลกำแหง
2. นางสาวศนิชา    สงภักดี
17 25 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายวีรวิทย์    เรืองยิ่ง
1. นายประพีร์    สมศิริธรรม
18 26 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงณปภัช    สั่งยัง
1. นางสาวมาลิสา    แสงโพธิ์ดา
19 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายชนภัทร    สุนทรอำไพ
1. นางศรีวรรณ    ฉัตรสุริยวงศ์
2. นายอรรณพ    ธรรมประเสริฐ
20 28 โรงเรียนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงศุกร์ศิริ    กิจสมุท
1. นางสาวพรทิพย์    สุขจิตร์
2. นางสาวเบญจา    อุทยานิน
21 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงกชพร    จำรัสไว
1. นางสาวธันยพร    สุดมี
2. นางสาวประภาภรณ์    รอดโรคา
22 30 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณภัทร    สุขเกษม
1. นางคุลิกา    จำปีขาว
2. นางสาวศิริกัญญา    สกุลมีสมบัติ
23 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงธันย์ดารินทร์    ฤทธิ์ธนพาณิชย์
1. นางสาวภัทรวิจิตรา    เขียวเอี่ยม
2. นางสาวอศิราภรณ์    พิลึก
24 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายกรวิชญ์    สระศรี
1. นายธเนศ    พงษา
25 35 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    ผดุงโภชน์
1. นางรุ่งนภา    ธรรมเพียร
2. นางสาวสุกัญญา    สังข์แจ่ม
26 37 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงสุรพิชญา    เอี่ยมสกุล
1. นางสาวนภัสวรรณ    วิศวิสุทธิ์
2. นางสาววรางคณา    ธรรมวิชิต
27 39 โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายศุภกร    เรืองคาม
1. นางสาวนวพร    บุญแก้ว
28 41 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงจันทร์รัตน์    สุภีทิพย์
1. นางสาวช่อพุธ    รุ่งอรุณ
2. นางสาวนัฐณี    เอกตระกูล
29 42 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจิรัชญา    จองปุ๊ก
1. นางสาวกัญญนัช    เทวี
2. นางภัสสร    ขำกุศล
30 43 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายพงพัตดิ์    ประสาน
1. นางสาวนิศาชล    ใจหนัก
31 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงเบญญา    เทพหัสดิน ณ อยุธยา
1. นายศิริพงษ์    ยางงาม
32 46 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงชุติปภา    คุ้มภู
1. นางสาวจันทร์จีรา    แดงทองคำ
2. นายวิสุทธิ์    ปั้นยศ
33 48 โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายณัฐพล    เสาร์คำ
1. นางสาวมุกระวี    สุขเกษม
2. นายอนุสรณ์    สรรเสริญ
34 49 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายจิรภัทร    แสงเงินยอด
1. นางสาวชญานี    อ่อนใจดี
35 52 โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด เทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงบุญญาพร    เผื่อแผ่
1. นางสาวณหทัย    เรืองวงษ์
2. นางสาวปาริชาติ    เจริญสม
36 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงอภิญญา    เปียปัญญา
1. นายปณัฐพงษ์    พึ่งแพง
37 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายเพชรพชร    แถวอุทุม
1. นางสาวขนิษฐา    สังข์ทอง
2. นางสาวบุษบากร    เวทยไวกูณฐ์
38 56 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    ชุ่มดวงใจ
1. นายณัฐพล    เพ็งศิริ
2. นายธนพงษ์    สุวรรณ
39 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายอนันดา    ยูนีส
1. นางชญาชล    บุญเจริญ
2. นางเสาวนีย์    เกตุทะเล
40 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงโยษิตา    แจ่มพิจิตร
1. นางสาวปัณนัชญา    รามัญจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภทรจิตรา    นรทัต
41 62 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงตมิษา    สังวาลย์เพชร
1. นายธีรเกียรติ    สอนสัญ
2. นางสาวปิยนาถ    ธนพรวรกุล
42 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนภัทร    คล้ายคลึง
1. นางสาวนัยนา    พุทธรังษี
43 66 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงปิยธิดา    คุ้มดี
1. นางสาวประภาพร    อ่างหิรัญ
2. นางวิไลวรรณ    เจือทอง
44 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายจิรภัทร    เขียวรอดไพร
1. นางโชติรส    ผูกพันธ์
45 69 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายรชานนท์    บุญลาภ
1. นายพฤติพงษ์    เพ็ญวิจิตร
2. นางสาววรารัตน์    อิสมาแอล
46 71 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายอาชวิน    วีรานิติธาดา
1. นางสาวภัทธิราพร    ชะม้าย
47 73 โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายนราวิชญ์    สุขประเสริฐ
1. นายอรรถพล    สวัสดิพงษ์
2. นายไพฑูรย์    ดิษย์ทัต
48 75 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกฤษณะ    อะปะมาตร์
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์    ภู่มาลัย
2. นางสาวบุญพร้อม    ทองเหี่ยง
49 77 โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายธนาพนธ์    พันตัน
1. นายชุติพล    ชัยกิจสถาพร
2. นางสาวประดับพินท์    ถิรเขมกุล
50 78 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงรมณ    เชาวน์รุ่งเมธี
1. นางสาวครองศิริ    เพาะพูล
51 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงพุฑษดี    กลิ่นจำปา
1. นายถนัดกิจ    จูฑะสุวรรณ์
52 82 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายพิชาภพ    คณินพิพัฒน์
1. นางกนกกร    ระเบียบ
53 84 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายเดชพล    ธะนะวัฒน์
1. นางสาวเลิศวิลัย    ธิมา
2. นางสาวแพรวพรรณ    บรรจงเพชร
54 88 โรงเรียนเสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณิชากานต์    เหมือนเงา
1. นายปราโมทย์    วิโรจน์รัตน์
2. นางสาวเทพรัตน์    ทิพย์นำพา
55 90 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงกิตติธรา    อำพันแสง
1. นายสุรกานต์    สง่าแสง
2. นางสาวอิสรียา    เกียรติวุฒิกาญจน์
56 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงภัทรลภา    จันทอุดมสุข
1. นางสาวพรรณนารา    เกียรติไพศาล
2. นายวัชรศักย์    ตรีชัย
57 92 โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายเมธี    คุ้มภักดี
1. นายจารุพัฒน์    เตชะอ้าย
2. นางสาวสุพิชญา    พันธเสริม
58 93 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายเลอศักดิ์    กิจพิพัฒน์
1. นางสาวกมลมาลย์    ทรงแสงจันทร์
2. นายชิษณุพงศ์    จอนรบ
59 94 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกรวิชญ์    จามจุรี
1. นางสาวณัศรินทร์    สุคำภา
2. นางสาวปิยรัตน์    มีอิ่ม
60 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายกฤศฤกษ์    กลับรอด
1. นางสาวนุชนาถ    สุขเกษม
61 98 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลากะดี่) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงไอลดา    ทองอร่าม
1. นางสาวศรัญญา    ปานสมบุญ
2. นายแรงชนน์    ขวัญศรี
62 99 โรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา) เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1. เด็กชายทศวิน    ส่งศรี
1. นางสาวศศิวิมล    ตระกูลมาภรณ์
2. นางสาวศิรประภา    สุกทน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................