งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 076
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายอภินัทธ์    นัดสูงวงศ์
1. นางพรทิพย์    เกตุรักษา
2. นายพิเชษฐ์    หงษ์ทอง
2 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงศศิประภา    พลแหลม
1. นายธัชกรณ์    ทองนาค
2. นางสาวมยุรี    ชัยชนะ
3 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายณัฐวิโรจน์    พิศสมัคร
1. นางสาวจตุพร    ศักดิ์ใหญ่
2. นางพรรทิวา    พยัควรรณ
4 8 โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายเพชรบรรชร    อ้นพันธุ์
1. นางนันทยา    ทองตัน
2. นางสาวอมรรัตน์    แก้วศรีโพธ์ิ
5 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายสิทธิโชค    โมพันดุง
1. นายชาคริต    สุรวิทย์
2. นางสาวรัชนีวรรณ    อินรุ่ง
6 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธรรมรัตน์    ทับชัย
1. นางสาวฑิฆัมพร    ยอดดี
7 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายพิภัช    ผิวเกลี้ยง
1. นางสาวเสาวลักษณ์    โกสุมพันธุ์
2. นายเอนก    นามมุลตรี
8 19 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนะพล    จักรวิเชียร
1. นางรัตนา    ปรางทอง
2. นายไพชยนต์    พุ่มขุน
9 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายสิทธิพล    โพธิ์ทอง
1. นายสมชาย    พะนิจรัมย์
10 23 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายศิลา    อยู่ลพ
1. นางสาวน้ำฝน    ภูมิโคกรักษ์
2. นางสาวแพรวพรรณ    เชียงษา
11 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. นายจักรินทร์    พวงสันเทียะ
1. นายพรอรุณ    สีหานาถ
12 26 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายชลากร    บางโท
1. นายนิวัฒน์    ไม้ใหญ่เจริญวงศ์
2. นายปรีชา    ไขว้พันธุ์
13 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เปล่งสันเทียะ
1. นางสาวนันทนา    ทวีทรัพย์
2. นางสาวอภิญญา    ประกายศักดิ์
14 35 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงกุลยา    สุขแสงทอง
1. นางรุ่งนภา    ธรรมเพียร
2. นางสาวสุกัญญา    สังข์แจ่ม
15 37 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายภาณุเดช    ศรีสาธร
1. นายอิทธิกร    รักเมือง
16 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายพรพิพัฒน์    ชัยมีแรง
1. นางสาวศศิร์อร    สาระกุล
2. นายอธิชัย    โศจิศิริกุล
17 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายพงศกร    พันธุลี
1. นายทวีป    ไชยสิทธิ์
2. นางสาวอาภาพิมพ์    ศรีโสภณ
18 49 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชนิสรา    แสนยบุตร
1. นางสาวศกรณมนทร์    นิลธร
19 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายเมธาวี    จำนงค์
1. นางสาวปัทมา    สุบรรณจุ้ย
20 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายธิติพล    บัวไชโย
1. นางสาวบุษบากร    เวทยไวกูณฐ์
2. นางสาววชิราภรณ์    ทัศนีย์ไตรเทพ
21 56 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายเจษฎากร    ศักดาศรี
1. นายวิษณุ    ปิ่นประดับ
2. นางสาววีกมล    จรรยาดิลก
22 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกันยรัตน์    นิลน้อย
1. นายกฤษณพงศ์    กาพรหมวงศ์
2. นายพลทวิพัฒน์    หิรัญวงศ์
23 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายวรภพ    สุภิสิงห์
1. นางสาวชนกพร    หาญสวัสดิ์
2. นางสาวสมฤทัย    อย่างบุญ
24 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธฤต    ฤทธิชัย
1. นางสาวอรญา    วาดโคกสูง
25 66 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายพงศธร    นิกรกิจ
1. นางสาวประภาพร    อ่างหิรัญ
2. นางวิไลวรรณ    เจือทอง
26 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    มงคลปัญญาเลิศ
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยพงษ์    อาจเครือ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์    จำรัส
27 71 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายจิรวัชร    ทองจุล
1. นายคมสัน    พรประสิทธิกุล
2. นายอังคาร    เอมสมบูรณ์
28 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ทะเลลึก
1. นางสาวสุทธาทิพย์    บุญขันธ์
29 82 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงทวิติยา    เพ็งบุตร
1. นายพิทักษ์พล    ศรีไพบูลย์
2. นางสาววันดี    กุลภัทร์แสงทอง
30 85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายเตชรัช    พันธุ์ศิริ
1. นางสาววิลาวัลย์    โสมศุภผล
2. นางสาวอภิญญา    ไทยลาว
31 90 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายอณุทัช    โล๊ะหนองริน
1. นายสุรกานต์    สง่าแสง
2. นางสาวอิสรียา    เกียรติวุฒิกาญจน์
32 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายจิรพันธ์    ลุ่มทองหลาง
1. นายสมัคร    ฮวบอ่ำ
33 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายธนบดี    นิเรืองรัมย์
1. นางสาวทิพรัตน์    มีสูงเนิน
2. นางสาวสุดารัตน์    หวังเกี่ยวกลาง
34 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายพคินทร์    แสงพันธ์
1. นางผานิตา    ตันเอี่ยม
35 94 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายปารเมศ    กัณฑบุตร
1. นายสุทธิเวทย์    บุศรากูล
2. นางสุมาลี    แสงสุทธิลักษณ์
36 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายอชิระ    แดงชูชาติ
1. นายนิกร    จินดาวงษ์
2. นายพงศ์ปกรณ์    พรบุญเสริม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................