งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 077
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวรัฐนันท์    เสือม่วง
1. นายธัชกรณ์    ทองนาค
2. นางสาวมยุรี    ชัยชนะ
2 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวจันทรา    เย็นกลม
1. นางสาวฑิฆัมพร    ยอดดี
3 23 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นายวัชรพงศ์    อุ่นจิต
1. นางสาวน้ำฝน    ภูมิโคกรักษ์
2. นางสาวหัทยา    โรจน์วิรัตน์
4 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. นายวุฒิภัทร    พรมภิบาล
1. นายพรอรุณ    สีหานาถ
5 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นายกิตติกวิน    เหล่างาม
1. นางณัฐพร    ธาดาธีระสกุล
2. นางสาวบุญเพ็ญ    มาสุข
6 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. นายปกรณ์เกียรติ    เทียมสุข
1. นางสาวชัชฎาภรณ์    ถาดทอง
2. นางสาวนันทนา    ทวีทรัพย์
7 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาวชนันธิญา    เพ็งเขียว
1. นางจันทร์จิลา    ชาวโพธิ์เอน
8 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. นายณัฐวุฒิ    เหงขุนทด
1. นางวิชยา    ยอดปืน
2. นายอธิชัย    โศจิศิริกุล
9 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นายธนกฤต    อิ่มเต็ม
1. นางสาวศิริวรรณ    เครือน้ำมิตร
2. นายศิริศักดิ์    จันทร์หอม
10 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นายภูริเดช    เสียงอ่อน
1. นายพลทวิพัฒน์    หิรัญวงศ์
2. นายวีระวุฒิ    เง็กเอี่ยม
11 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นายณัฎฐพงษ์    ดำราม
1. นายธราธร    ยุรตา
2. นายโสภณ    ฐิติสุริยารักษ์
12 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์    เกียรติแสงทอง
1. นางกนกวรรณ    บุพศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนารี    สิทธิ
13 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นายอนุกูล    ใบแบน
1. นางสาวจารุณี    เหตุเกษ
2. นางสาวรัชนีวรรณ    ผิวจันทร์
14 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นายเสฎฐวุฒิ    เครือเทศ
1. นายปรีชา    ตุ้มโท
2. นายปวีร์    ตรีอินทอง
15 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายภัทรพล    กฤษฎิ์กุลชัย
1. นายจรูญ    มาทอง
2. นายณัฐดนัย    ศักดินันท์
16 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. นายภูมิพัฒน์    หมีวงษ์
1. นายไซมอน    อัครสกุลชัย
17 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นายธนพล    นาคบุตร
1. นายทัศพล    เขาถ้ำทอง
2. นางผุสดี    เทียนมนต์
18 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. นายศุภโชค    จำเนียรลาภ
1. นายนิกร    จินดาวงษ์
2. นายพงศ์ปกรณ์    พรบุญเสริม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................