งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 078
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนเทศบาล2วัดอ้อมใหญ่(นครราษฏร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายสุทธิภัทร    เคนสระลอย
1. นางสาวจุฑามาศ    ศรีนาค
2. นางสาวเกศราพร    โทรเลข
2 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายวิทวัส    พูลสวัสดิ์
1. นางภมรศรี    ศรีอ่อน
2. นางสาวสุพิชชา    ยังมีมาก
3 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงปิ่นปิลันธร    แซ่ลิม
1. นางสาวจิตรลดา    พรสงวน
4 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงพรนภา    เพชรไชย
1. นางจินตนา    เงินสมบัติ
2. นางสาวชัญญา    มณีวงศ์
5 8 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพรพิพัฒน์    ปานรอด
1. นางสาวมาริสา    เสือสอาด
2. นางสาวสินีนาฏ    สีสังข์
6 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายจัสติน    พุ่มพวง
1. นางสาวจิราภรณ์    กมลเรือง
2. นางสาววิภาดา    ดันสูงเนิน
7 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ธะนะสังข์
1. นางสาวศศิรกานต์    บุญตะนัย
2. นางสาวศิริลักษณ์    ภารพิบูรณ์
8 17 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กชายนที    ผ่องอุบล
1. นางสาวอินทิรา    ผดุงญาติ
9 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายณฐพร    หลีกทุกข์
1. Mr.Robert    Cardwell
2. นางสาวพรพิมล    วรรณทวี
10 19 โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงปุณิกา    ศิริรังษี
1. นางสาวดวงใจ    ปันธรรม
2. นางสาวสริตา    ดิษฐมาลี
11 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงอริศรา    ด้วงมี
1. นางสาวกมลชนก    โยธาจันทร์
12 22 โรงเรียนเทศบาล1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายกิตติชัย    นาคเรืองศรี
1. นางสาวสายฝน    ชวรางพงษ์
13 23 โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดแก่งขนุน) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์    พูลมา
1. นายคเชนทร์    วงษ์ทอง
2. นางสาวลักขณาวิมล    กองมิตรชัย
14 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงอุรชา    นัยเนตร
1. นายอภิชาต    ประโยชน์งาม
2. นางสาวอุไรพร    ศรีชนะ
15 25 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงฐิติชญาณ์    อัคคีสุวรรณ์
1. นางสาวปิ่นนภา    พรมเดื่อ
16 26 โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายอัยการ    มณฑาสุวรรณ
1. นางสาวภัทรภร    สกุลรัตน์
2. นายสุรชาติ    ศิลาโชติ
17 27 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายประเสริฐ    จูงาม
1. นางสาวกาญจนา    ปานเนียม
2. นางสาววงศ์เกศพัฒน์    ทองนพคุณ
18 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา    โฆษเกรียงไกร
1. นางสาวผึ้งหวาน    คูเจริญทรัพย์
2. นางสาวไพลิน    มาสนุพงษ์
19 30 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงศรัณย์พร    พวงสน
1. นางสาวอรุณวดี    แพบุตร
20 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายธรรมรัตน์    ทรัพย์ถวิลหา
1. นายศราวุธ    ทัพสงเคราะห์
2. นายอิทธิพันธ์    อารีย์ชน
21 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงวดี    -
1. นางสาวกาญจนา    เทพรัตนวิชัย
2. นางสาวพลอยนารา    บัวบุญเลิศ
22 35 โรงเรียนเทศบาลวัดแค เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายชาคริต    พลีบัตร
1. นายศุภรุจ    จตุเทน
23 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงวรัสยา    ทักขพาณิชย์
1. นางจริยา    สามิภักดิ์
2. นางสาวภัสสุรีย์    จันโทภาส
24 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายปิยะพงษ์    นกเทศ
1. นางตะวัน    หอมดี
2. นางอังคณา    ตุ้งประโคน
25 42 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกฤติมา    นพศรี
1. นางสาวฐานิศร    คุณธรณ์
26 43 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปภัสสรา    เจริญสุข
1. นางสาวธัญชนก    ภุมมา
27 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงศรัณยาพร    พิริยะ
1. นายธวาทิตย์    ทองทับ
28 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงกฤตพร    เรืองชาญ
1. นางสาวศิวพร    ศรีคราม
29 46 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงภคมล    สุวรรณพิบูลย์
1. นางกนกพร    นิยมจันทร์
2. นางรสรินทร์    ปิ่นแก้ว
30 47 โรงเรียนเทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงไอยารินทร์    ศรีโสภา
1. นางณัฏฐ์ชิสา    สงวนทรัพย์
31 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายณัฐนนท์    แสนโบราณ
1. นางสาวอาทิตยา    ท่าคำ
32 49 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายณัชพนธ์    ล้ำเลิศ
1. Mrs.Haydee    F. Torino
2. นายตุลกานต์    ช่างสมบุญ
33 51 บ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงมีญา    พุดลา
1. นางสาวนุวดี    กมลงาม
2. นางสาวมัลลิกา    โพธิ์ทอง
34 52 โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด เทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา    บูรณะ
1. นางสาวจุฑามาศ    จันชุ่ม
2. นางสาวนิยดา    รุจิโมระ
35 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพิมพิกา    หมั่นเสนา
1. นางณิสาภัสร์    เซ็งมณี
36 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงสโรชา    สุขจ้อย
1. นายจิรายุทธ    กรุงภูเวช
2. นางสาวชุติกาญจน์    ชื่นภิรมย์
37 56 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธัญรัตน์    ดิษฐาน
1. นางสาวสุพัตรา    สิงห์เถื่อน
2. นางสาวอาริยา    อยู่เย็น
38 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงอมราวดี    เอี่ยมคงศรี
1. นางอุบล    อ่อนน้อม
39 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายปณิธาน    คุณติรานนท์
1. นางสาวกัญญารัตน์    ริบมี
2. นางสาวพัชรีย์    จินดากุล
40 61 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค    โพธิรัตน์
1. นางสาวดารุณี    ลามคำ
2. นางสาวปาริชาต    กานติศาวิวัฒน์
41 63 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายปวีณ    ปิ่นแก้ว
1. นางสาวณัฐชยา    ผ่านแสนเสาร์
42 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายวสุ    ชูศรีจันทร์
1. นางสาวจรูญรัตน์    จำปีหอม
43 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงบุณยวีร์    ศศิงาม
1. นางสาวสุรีย์รัตน์    มาหนูพันธ์
44 66 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงปภิณวรา    รักงาม
1. นางสาวชลดา    เม่นเกาะ
2. นางปาริชาด    เกษมสิน
45 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงนัชวดี    ลี้บุตร
1. นางสาวกฤษณา    ต้นกันยา
2. นางสาวภัชรา    ยศสมบัติ
46 69 โรงเรียนตลาดบางคูลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก    กมนฐิติวุฒิ
1. นางชญาณัฐ    เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวมลฑริกา    ชัยวงศ์ษา
47 71 โรงเรียนเทศบาลลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชนม์ชนก    เกตุนาค
1. นางจันทร์ทรา    ทองเนื้อดี
2. นางวงเดือน    พึ่งดี
48 72 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพฤทธิ์    รื่นภาคแดน
1. นายพุฒิพงศ์    รู้การ
2. นายศิริชัย    ทองโคตร
49 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    บุญมา
1. นางสาวปกฐมล    หนูมาก
50 76 โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายสิทธา    อรุณรุ่ง
1. นายทนุพงษ์    พูลสวัสดิ์
2. นายสุกฤษฏิ์    กองเพิ่มพูล
51 77 โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงชัญญาภัค    หิรัญ
1. นางสาวฐิตินันท์    ป้านศรี
52 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงศุภกานต์    พุ่มม่วง
1. นางสาวจันทกานติ์    อ่อนแต้ม
2. นางสาวสิริวรรณ    บุญมี
53 82 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธนภรณ์    เงินคำ
1. นางสาววราภรณ์    นาคเลื่อมใส
2. นางสาวศิรินภัส    ชมปรารภ
54 84 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงปภาณัช    เรืองบุรพ
1. นางสาวกัญญพัชร    พุ่มกล่อม
2. นายฑิตถากร    บุญวาส
55 88 โรงเรียนเสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณัฐรดา    วงศ์สุรินทร์
1. นางสาวณัฏฐ์วริน    จอมคำสิงห์
2. นางสาวนัดดา    หนองเกวียนหัก
56 90 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงศุภิสรา    คำนก
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ลาภเพิ่มพูลยิ่ง
2. นางศิริพร    นาคทั่ง
57 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายพัทธพล    บุญศรีโรจน์
1. นางสาวช่อลัดดา    สายดาบแก้ว
2. นางรัชนี    หล่ายเสียงเพราะ
58 92 โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงหัทยาภักดิ์    คงเมือง
1. นางสาวจันทร์จิรา    มะลีหวล
59 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายศรัณญ์    พูลสุมล
1. นางปิยะพัชร์    จุลกระเศียร
60 94 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงบุณยาพร    เอมจุ้ย
1. นางจินตนา    ยากำจัด
2. นางรัตนา    สังข์พุก
61 96 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายณัฏฐพัชร์    อาทิมายศอนันต์
1. นางสาวบุษราภรณ์    ชาวปากน้ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................