งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 079
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงบุญธิสา    มีถาวร
1. นางสาวพิมพิศาพัทธ์    เปรมรัตน์
2 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    หุ่นงาม
1. นางภมรศรี    ศรีอ่อน
2. นางสาวสุพิชชา    ยังมีมาก
3 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงวิลาสินี    ไชยยะ
1. นางสาวนาถธิชา    สีทองเพีย
4 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงธนพร    สุขจิตต์
1. นางฐิติรัตน์    เลาหภักดี
5 8 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกรวิทย์    กองทิ้ว
1. นางสาวขวัญดาว    ปิ่นเนียม
6 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    อภิวงค์
1. นางสาวจิราภรณ์    กมลเรือง
2. นางนิตญา    ปะเศษโฐ
7 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา    ล้อมฤทธิ์
1. นางสาวศุมาภร    รัตนพันธ์
2. นางสาวเยาวลักษณ์    ฉิมพาลี
8 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงอัศลิซ่า    ปันเด
1. นางสาวศศิรกานต์    บุญตะนัย
2. นางสาวศิริลักษณ์    ภารพิบูรณ์
9 19 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพิศมัย    นามวงศ์
1. นางสาวกฤษณา    ไชยาวรรณ
2. นางสาวบัววร    ศรีนนท์
10 22 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงชัญญานัสม์    รุ้งทองทวีชัย
1. นางสาวกัญจน์ชญา    แสงสีดา
11 23 โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดแก่งขนุน) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวธิติยา    บุญทอง
1. นายคเชนทร์    วงษ์ทอง
2. นางสาวลักขณาวิมล    กองมิตรชัย
12 24 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงภีรดา    แก้วเงิน
1. นางคนึงนิจ    ชลอปัญจศิลป์
2. นางลลนา    แสงสุพรรณ์
13 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายภาคิน    สุขโข
1. นางสาวจิราพร    แสนสุข
14 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายอณุพงษ์    หลานเศษฐา
1. นางสาวรัศมิ์เกล้า    กุลณิชรดิสศิริ
2. นายรุ่ง    พบลาภ
15 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกัลยาน์    แก้วสุภาพงศ์
1. นางสาวปติญญา    สีดาคุณ
2. นางสาวภิชญกัญญ    เรือนทองดี
16 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายจิราวัฒน์    สุรางค์จิตต์
1. นางรวีวรรณ    บุตรเสือ
17 35 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงศศิธร    พละเดช
1. นางนงค์ลักษณ์    สารีบุตร
2. นางสาวศศิธร    ธนูศิลป์
18 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงนิติการ    พันธ์แตง
1. นางวรรณพร    แสนดี
2. นางสาวสุนันทา    เมฆสุทัศน์
19 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายหัสดินทร์    ศรีคำทา
1. นางสาวเบญญาภา    นาคละออ
20 42 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงศุภิสรา    แสวงสุข
1. นางอาภากรณ์    อาจปักษา
21 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายณัฐพร    ไทยเจริญ
1. นางสาวชนิกานต์    ชมเดือน
2. นางสาวธิติมา    ใจแก้ว
22 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายศุภกฤต    หารคำ
1. นางธิดารัตน์    วุฒิสิวะชาติกุล
23 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิง ชนัญรัตน์    ฤทธิ์สยาม
1. นางสาวอาทิตยา    ท่าคำ
24 49 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายทรงภพ    อุ่นคณฑี
1. Mr.Junie    D. Torino
25 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงจิรธิดา    ต้นกันยา
1. นางสาวพนิดา    เทพทอง
26 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงนงลักษณ์    พันธมาศ
1. นางสาวดนยา    เอี่ยมหนู
2. นางสาวพวงผกา    รักชาติ
27 56 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายพีรพงษ์    วงศ์ใหญ่
1. นางสาวทอรุ้ง    แสนวิโลหา
2. นางสาวนภสร    สังขมณี
28 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงศิรินทรา    โพธิ์ศรี
1. นางสาวสุนิสา    นิ่มคำแหง
29 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงกมลชนก    โพธิ์แดง
1. นางนุชรี    ศรีนาค
2. นางสาวโสภา    มณีโชติ
30 63 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงมัชฌิมา    ตะกรุดแก้ว
1. นางทิพวรรณ    ชมภูพาน
2. นางสาวพรปวีณ์    ปรีดา
31 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปรียาพร    สกุลโพน
1. นางสาวมัทนา    แป้นรอด
32 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช    สร้อยนวม
1. นางณัฏฐ์นรี    วรรณแสงทอง
33 66 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ดำขำ
1. นางสาวชลดา    เม่นเกาะ
2. นางปาริชาด    เกษมสิน
34 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงปริญหทัย    เจิมเกตุ
1. Mr.Mark Gabutan    Oliveros
2. นางสาวธัญวรัตม์    เทพสุนทร
35 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นายทริสเติน    ดานี ฮอฟลันด์
1. นางธิดารัตน์    นคร
2. นางอภิสรา    สิงหธานนท์
36 71 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสิริยากร    อาการส
1. นางนภา    ฮกทา
2. นางสาวปัทมาพร    ทับบุญญาติ
37 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์    ประกอบนันท์
1. นางสาวชารดา    เชี่ยวชาญ
38 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวรีเบคก้า ภัณฑิรา    ลอเร็นซ์
1. นางสาวประภัสสร    ชนาเทศ
39 82 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายพงศกร    ตันเปรมวงษ์
1. นายวรสิทธิ์    จีนกระจัน
2. นางสุภัทรา    ชาญชัยศิลป์
40 90 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงสุริโย    กิ่มสาท
1. นายสรรพสิทธิ์    เจริญศักดิ์
2. นางสาวสุรีย์พร    ถาวรล้ำเลิศ
41 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายฐานพัฒน์    เวียงยิ่ง
1. นางสาวช่อลัดดา    สายดาบแก้ว
2. นางฐิตาภา    เขตกุฎี
42 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายปภังกร    ศรีบัวเหม
1. นายปัณณวิชญ์    กำลังเกื้อ
2. นายระพีพัฒน์    ธนศักดิ์พูนไชย
43 93 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ใหลรุ่งเรืองกิจ
1. นางสาวณิชกานต์    ม่วงสุวรรณ
2. นางพิมพาภรณ์    ณ บางช้าง
44 94 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปภัสสร    แสงศิริ
1. นางศิริกุล    ประจันตะเสน
2. นางอุสาห์    วิเชียรราชัย
45 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณฐอร    มูลมณี
1. นางสาวทิพย์ธารีย์    ยิ้มเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................