งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 008
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวอติกานต์    สุขปรุง
1. นางทิชากร    หัสนาม
2 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายอิทธิพัทธ์    แซ่จั่น
1. นางคัคนางค์กานต์    คัคโนภาส
3 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. นางสาวสร้อยทิพย์    ระดีรมย์
1. นายจักรกฤษณ์    นามโภชน์
2. นายศุภรักษ์    ลิ้มถาวรรักษ์
4 23 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวอารดา    เหมรัตน์
1. นางดุลยกิตติ    อุตสาหวรารัตน์
2. นางสาวพรพิมล    นันทปัญญา
5 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวสุตาภัทร    ศรีโพธิ์
1. นายราวิน    สมสนุก
6 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางสาวญาณภัทร    เดชธนะโชค
1. นายมนต์ชัย    ธชีพันธ์
7 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาววิจิตรา    แก้วสมบูรณ์
1. นางสาวจีรพร    ก้อนคำ
8 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. นายชนะพงษ์    เพชรโต
1. นายบัณฑิต    แตงอ่อน
2. นางพิทยาภรณ์    เจริญศิริจตุพล
9 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาวปัญญาพร    ชะเทียนรัมย์
1. นางพิศมัย    หงษ์ทอง
2. นางสาวละเอียด    มาดี
10 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวชนกานต์    พิมพา
1. นางชฎากานต์    เจริญอินทร์
2. นางสาวเรืองรอง    สีเขียว
11 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวเข็มอักษร    เพียรหาผล
1. นางสาวสุริสา    จำปาแดง
2. นางสุวิมล    ชูเทียน
12 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวอันนา    สวัสดิ์เอื้อ
1. นางกัญกร    เผือกน้อย
2. นางนัยยา    ปิ่นสุภา
13 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นางสาวดวงกมล    สุขภูติ
1. นางสาวภัทรชรินธรณ์    ชาตาคม
2. นางเพชราภรณ์    อยู่คล้ำ
14 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นายปวัตน์    สิงห์บุบผา
1. นางสาวพรรณปพร    จรูญจิตร
2. นายอาทิตย์    รุ้งรุ่งเรือง
15 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวพิมพกานต์    สุขสว่าง
1. นางสาวกนกวรรณ    มาคุ้มทัพ
2. นางสาวนภัสวรรณ์    วรปัญญารัตน์
16 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวพิชญาภา    ปานปิ่น
1. นางสาวชิดชนก    อินทวงศ์
2. นายรัชพล    ลิ่มสกุล
17 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นางสาวกัญญาพัชร    วรอินทร์
1. นางสาวอรนภา    เปลี่ยนสงค์
18 71 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นายสิริภัทร    พงษ์อารี
1. นายต่อศักดิ์    บุญชุ่ม
2. นางสาวน้ำผึ้ง    สังกาส
19 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวกรรณิการ์    ศรีลาทำ
1. นางสาววีรดา    หวังมีสุข
2. นางสาวเรืองศา    ชวนชุมกัน
20 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวรัตนมล    เจนสุวรรณ
1. นางสาวลัดดาวัลย์    บุญศิริ
21 85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวนันทิตา    ศรีษะนอก
1. นางสาวกฤตพร    วุฒิสาร
2. นางสาวพิมชฎา    โมธรรม
22 91 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวจิรภิญญา    พิมล
1. นางสาวจินตนา    ปลื้มเนตร
23 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวจารุพัฒน์    พิมพิจิตร
1. นางสาวจุฑามาศ    เหล่าจันทร์
2. นางสาวณิศรา    วิทยเจียกขจร
24 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางสาวปีย์วรา    เนื้อนุ่ม
1. นางธัญญ์นภัส    ช่วยจันทร์
25 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. นายสยุมพร    วานิยพงศ์
1. นางสาวมัทนา    ขำบางเลน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................