งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 080
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นายธีรไนย    คลังนาค
1. นางจันทนา    ปี่เพราะ
7
2 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวอารียา    ระวังพรมราช
1. นางสาวศุมาภร    รัตนพันธ์
2. นางสาวเยาวลักษณ์    ฉิมพาลี
20
3 23 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวนิรชา    จันทร์แจ่มฟ้า
1. นางนิศานาถ    สิริรุ่งเสรีชัย
10
4 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวลักษมน    นาคศิริ
1. นางสาวจิราพร    แสนสุข
12
5 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางสาวชลธิชา    เผือกทุ่งใหญ่
1. นางสาวศรีสว่าง    ว่องตระกูลเรือง
2. นางสาวสุธรรมา    สุขสี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวปิ่นทอง    สุภาทิพย์
1. นางสาวปรินทร    วัฒราช
2. นางสาวภิชญกัญญ    เรือนทองดี
9
7 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวชวาลา    ชุ่มมงคล
1. นายศวร์ศิริ    วรเกศธนวัชร์
17
8 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวมาริสา    สีบางตาล
1. นางสาววันดี    จูพานิชย์
2. นางสาวอรวรรณ    แสนโคตร
22
9 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวเอรวรรณ    พรมแพน
1. นางสาวปัทมาพร    ก้งทอง
2. นางสาวอภิญญา    กำลังวุธ
18
10 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวกันต์ญาลักษณ์    แก้วตา
1. นางธนาพร    มนัสมนัญชุตภา
2. นางนิศากร    โลมากูล
6
11 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นางสาวปรารถณา    ปั่นทรัพย์
1. นางสาวปิยธิดา    มีชะคะ
8
12 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาววันวิสาข์    รอดเอี่ยม
1. นางนุชรี    ศรีนาค
2. นางสาวโสภา    มณีโชติ
19
13 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวนภัสรา    หนูอินทร์
1. นางสาวชิโนรส    รักดี
2. นางสาวนิมิตรา    นันทมิตร
11
14 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวแสนสิริ    มีสุธานนท์
1. นางสาวธัญวรัตม์    เทพสุนทร
2. นางสาวศิราณี    จันทะนันท์
ยอดเยี่ยม
15 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นางสาววิลาสินี    จีนแดง
1. นางสาวชัญญานุช    พอใจ
2. นางอภิสรา    สิงหธานนท์
20
16 71 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวศศิพร    เพชรครุฑมณี
1. นางพิรุณลักษณ์    จั่นทอง
2. นางศิริวรรณ    เหมะจันทร
5
17 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวอารียา    สุวัสดิ์สถาพร
1. นางสาวขวัญมั่น    ภูริลดาพันธ์
2. นางอมรรัตน์    มะโนเสา
14
18 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวปรารถนา    ฮุงฮวน
1. นายวัชรพงศ์    ย้อมสี
16
19 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. นายณริน    เอกนก
1. นางสาวประภาพร    จันใด
2. นางสาวเสาวนีย์    อาจสมัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวสรวงสุดา    เจิมมงคล
1. นายปัณณวิชญ์    กำลังเกื้อ
2. นายระพีพัฒน์    ธนศักดิ์พูนไชย
4
21 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางสาวชัญญานุช    คงคาโชติ
1. นางสาววรันธร    กลิ่นเกษร
13
22 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวธิชาวรรณ    ท้วมสมบูรณ์
1. นางสาวทิพย์ธารีย์    ยิ้มเมือง
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................