งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 082
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงวราภรณ์    กอโชคชัย
1. นางสาวศรุตา    อยู่สิงห์
2 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายธีระพัฒน์    ชายแก้ว
1. นาย ชาคริต    โชติจตุรภัทร
2. นางสาวจิราภรณ์    กมลเรือง
3 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงณภัทรชญา    ฤทธิเดชดำรงกุล
1. นางสาวทิพย์วารี    ศรีวารี
2. นางสาวอรวรรณ    พลสุด
4 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงภูษิตา    เอี่ยมเชียงราก
1. นายธนกร    เกิดขวัญ
5 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชญา    ศรสร้อย
1. นางสาวจิราพร    แสนสุข
6 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงธนิสา    ย่วงนุ่น
1. นางสาวณิชชา    เดชะบารมีธรรม
7 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์    ทองคำ
1. นางสาวกนกพร    สุวรรณโชติ
8 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงนฤภร    ด้วงอุดม
1. นางสาวชนิกานต์    ชมเดือน
2. นางสาวธิติมา    ใจแก้ว
9 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายศิวกร    เนียมพิมาย
1. นางธิดารัตน์    วุฒิสิวะชาติกุล
2. นางสาวมะลิวัลย์    ราชมาจักร
10 49 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงสุพรรษา    สีหรั่ง
1. นางสาวฐาพิณภัค    คำหลวงวีสิรี
11 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงญาตาวี    หนูทอง
1. นางสาวนภาวรรณ    ไชยจำเริญ
2. นางสาวพวงผกา    รักชาติ
12 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงบุญสิตา    บุญแท่น
1. นางสาวปัณฑา    เพ็ชรสังข์
2. นางสาวศิริลักษณ์    โคตะมา
13 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงขวัญตะวัน    กนกวิมาน
1. นายโสภณัฑ    สุยะ
14 66 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา    จันสอน
1. นางทวี    กิจประสงค์
2. นายวัชรพงษ์    มามี
15 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุภาวดี    มีศิริ
1. นางสาวธัญยธรณ์    จิรสินพัฒนโชติ
2. นางสาวธัญวรัตม์    เทพสุนทร
16 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์    บุณยรัตนะ
1. นางสาวกรรณิกา    มังสา
17 82 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัชยาภรณ์    พรมนต์
1. นางสาวพรหมพร    บุญชู
2. นายพสิษฐ์    กุศลธรรมรัตน์
18 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงชินามณีศ์    จาง
1. นางฉวีวรรณ    จาง
2. นางสาวณัฐธนา    วรรณา
19 93 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงปนิดา    มะปัญญา
1. นางสาวธนภรณ์    ธนวัฒนาศิริกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................