งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 083
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวศิโรรัตน์    คะเนนอก
1. นางสาวนิศานาถ    ตุ้มพลอย
2 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวสุรธาดา    จันทร์หนองสรวง
1. นางสาวจิราพร    แสนสุข
3 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางสาวกัญญารัตน์    พูนกอก
1. นางสาวสุธิตา    บุญเพ็ชร์
4 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาวญาณิศา    เพ็งโตวงษ์
1. นางสาวณิชชา    เดชะบารมีธรรม
5 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นายธีรศาสนติ์    บุตรศรีภูมิ
1. นางสาวปัณฑา    เพ็ชรสังข์
2. นางสาวศิริลักษณ์    โคตะมา
6 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นางสาวศศิธร    คชรัตน์
1. นายโสภณัฑ    สุยะ
7 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวโศภิณ    เลือดน้ำชล
1. นางนุชรี    ศรีนาค
2. นางสาวโสภา    มณีโชติ
8 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวปิ่นนุช    อินต๊ะสงค์
1. นางสาวธัญวรัตม์    เทพสุนทร
2. นางสาวบงกช    วิภาตะกลัศ
9 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวชลนิชา    สุริโย
1. นางสาวรุ่งฤดี    หุ่นงาม
10 85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวชาลิสา    พลแกล้ว
1. นางสาวพรรณผกา    นามวิเศษ
2. นางสาววีร์สุดา    จันทบาล
11 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวปิยภัทร    ศรีสงคราม
1. นางฉวีวรรณ    จาง
2. นายปวรวิทย์    กิจสิงห์
12 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางสาวนภัสพร    สุขมียิ่ง
1. นางสาวกมลทิพย์    รัตนบรรเทิง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................