งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 084
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงศวิตา    ศรีวงษ์
2. เด็กชายรชฏ    ปั้นโพธิ์
3. เด็กชายธีรภัทร    นาคเสวก
4. เด็กชายนวพล    ชาญนะรา
5. เด็กชายศุภสิน    สิทธิ
6. เด็กชายนที    ดีชัย
7. เด็กชายรวิกร    ธรรมชัย
8. เด็กหญิงชนิดาภา    บูชาสุข
9. เด็กหญิงธนัชพร    แซ่หลี
10. เด็กหญิงกรันฑรัตน์    คำพิมพ์
1. นางสาวจริยา    จันทร์เต็ม
2. นายบรรจง    สร้อยเปี้ย
3. นายบุญเด็ด    วงศ์ประสิทธิ์
4. นางสาวลลิตา    ปานเพชร์
2 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงกิตติญา    โล่งอากาศ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    ราชรินทร์
3. เด็กหญิงญานิสา    ทิพย์โสภา
4. เด็กหญิงปวริศา    แสงทอง
5. เด็กหญิงรัตน์สุดา    ดอมพรหมมะ
6. เด็กหญิงพิรญาณ์    สกุเกตุ
7. เด็กหญิงเมธาพร    เถื่อนกลาง
8. เด็กชายธนกฤต    เดชาฤทธิ์
9. เด็กหญิงกรวิกา    ศิริสมบูรณ์
10. เด็กหญิงอริสา    อาจปักษา
1. นางสาวคริสตอล    ประสานแสง
2. นางจินตนา    เงินสมบัติ
3. นางศรินยาพร    ชีช้าง
4. นางสาวสุภัสสร    สุขใจ
3 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายณรงค์ชัย    ทำดี
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ขาวขำ
3. เด็กหญิงชฎาภา    กิ่งนอก
4. เด็กหญิงสายรุ้ง    จันทร์แปลก
5. เด็กชายอภินัทธ์    อภินัทธ์อนันต์
6. เด็กหญิงพัชรพร    แย้มศรี
1. Mr.Patrick Taguinod    Pante
2. นางสาวธิดาวรรณ    ปัถวี
4 8 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายเอื้ออังกูร    ศรีเรือง
2. เด็กชายศุภฤกษ์    ฤทธิชัย
3. เด็กหญิงปรารถนา    ฉัตรมงคลสิริ
4. เด็กหญิงกวินธิดา    เขียวคลี่
5. เด็กหญิงดารารัตน์    บุตรนุช
6. เด็กหญิงแพรวา    ศรนารายณ์
7. เด็กหญิงณัฐจิรา    บรรเซาว์
8. เด็กชายอัษฎา    เยื่อใย
1. นางสาวดารารัตน์    ฉิมทอง
2. นางสาวประทุมมา    ฉิมฉลอง
3. นางสาวศิริรัตน์    ทัศนา
4. นางสาวอภิณัฐชา    พุ่มเจริญ
5 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์    จิตตะทัต
2. เด็กชายปกป้อง    เจิดจิตกุศล
3. เด็กหญิงนิลรดา    ศรีเมือง
4. เด็กหญิงธณศร    โรจน์หทัยกานต์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    บุญยิ่ง
6. เด็กหญิงจีรนันท์    ศรีธิ
1. นางสาวกาญจนา    ประสาท
2. นางสาวณัฐพร    ยอดเกตุ
3. นางสาวยุพาพร    คตชัง
4. นางสาววนิดา    ถิระโคตร
6 23 โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายณภัทร    ทิมเจริญ
2. เด็กชายชุติเทพ    โชตินวนนท์
3. เด็กชายศุภฤกษ์    พรมวัน
4. เด็กชายอครพงษ์    ไม้ประเสริฐ
5. เด็กชายนันทิพัฒน์    ดวงมาลา
6. เด็กหญิงอาริสรา    คุณทะวงษ์
7. เด็กหญิงบัวแก้ว    จุนทวิเทศ
8. เด็กหญิงกรนัฏฐ์    ร่มโพธิ์ทอง
9. เด็กชายพิทักษ์    นิสะโสกะ
10. เด็กชายภาณุพงษ์    วิญญูหัตถศิจ
1. นางสาวปราณี    มาคล้าย
2. นางสาวลักษิกา    วงษ์ทน
3. นางวิภารดี    จันทร์นาค
4. นายอัครพัฒน์    สุภาพคำ
7 25 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายภคพล    สองเมือง
2. เด็กหญิงดาหลา    ศรุตธนขจร
3. เด็กชายณัฐนนท์    นวลผ่อง
4. เด็กชายณฐพงศ์    พรพงษ์สุริยา
5. เด็กชายวรฤทธิ์    เรืองยิ่ง
6. เด็กหญิงไอรดา    ท้าววัฒนากุล
7. เด็กหญิงจิดาภา    เจริญวิโกสม
8. เด็กหญิงชุติมันต์    การศัพท์
9. เด็กชายศุภกร    แดงดวง
10. เด็กชายธีริทธิ์    จันต๊ะ
1. นางสาวกมลพรรณ    สิบหมู่
2. นายรัฐพล    ลิ้มเกื้อ
3. นางสาวสาลินี    สุขจันทร์นิมิตร
4. นางสาวอารียา    โอบนิธิกุล
8 26 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงอิสรีย์    เปลี่ยนน้อย
2. เด็กหญิงการัญชิดา    จันทร์ศร
3. เด็กหญิงชุดา    รับความสุข
4. เด็กชายสุทิณวงษ์    โสดา
5. เด็กชายอัคนีรุทร์    สมทิพย์
6. เด็กหญิงสิรินภา    มีเนียม
7. เด็กหญิงกนกรดา    วีระเชื้อ
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    เชษญฐ์ปจิฉิม
1. Mr.Claude    Makelele
2. นางสาวกนกวรรณ    ทรดี
9 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายพรหมพิริยะ    คุ้มเจริญ
2. เด็กชายนทีกูล    สันติรักษ์
3. เด็กชายวรพรต    พงษ์สุท้ศน์
4. เด็กชายธัญเทพ    ขำระหงษ์
5. เด็กชายนราธิป    เรืองสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวิรัลพัชร    เสือช้อย
7. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    จันบางยาง
8. เด็กหญิงชนัญชิตา    บุญปกครอง
9. เด็กหญิงณัฐลดา    สีเชียงหวาง
10. เด็กหญิงนิศาชล    จรเขตต์
1. นางสาวกนกกร    ขาวสวนกล้วย
2. นางสาวฉวีวรรณ    ไตรรัตนานนท่์
3. นางสาวสุภัทรา    แตงโสภา
10 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายมกรธวัช    ปาเครือ
2. เด็กชายเฉลิมพล    ภูมี
3. เด็กชายธนกฤต    ทองตรี
4. เด็กชายจิตติเดช    จันทร์ที
5. เด็กชายนะโม    รื่นทิพย์
6. เด็กหญิงเขมจิรา    บุญรอด
7. เด็กหญิงอัจจิมา    จันทร์นุ่ม
8. เด็กหญิงพชรมน    แก้วเชียงราก
9. เด็กหญิงวรวลัญช์    ศรีพันนา
10. เด็กหญิงพิชชาภา    เทียมแก้ว
1. นางชวัลนุช    อุ่นเรือน
2. นางสาวพัชรพรรณ    ดวงประทุม
3. นางสาวศศิวิมล    พัฒนาวัฒน์
4. นางสาวใหม่    หินอ่อน
11 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงวชรพร    สงเคราะห์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    กล่ำแสงใส
3. เด็กหญิงณัฐมล    สมบูรณ์
4. เด็กชายธีรภัทร    มีทอง
5. เด็กชายทยากร    โคตร์มงคล
6. เด็กชายธนกร    อวนมินทร์
7. เด็กชายธนรัฐ    ฝ้ายตระกูล
8. เด็กชายพรประเสริฐ    คงใจดี
9. เด็กหญิงนพวรรณ    อุดมกิจไพบูลย์
10. เด็กชายไตรภูมิ    สุขใส
1. Miss.Hanae Mori    Gallana
2. นางสาวณภัทร    คำเภา
3. นางสาวมัลลิกา    เพ็ชรกูล
4. นายศิลา    แสงอินทร์
12 42 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายภูชัยภัสส์    จตุภัทร์วงศา
2. เด็กชายณัฏฐ์นนท์    สงัดศัพท์
3. เด็กหญิงพัชชาพร    จันทร์ประทัศน์
4. เด็กหญิงภทรมนตร์    บำรุงเขต
5. เด็กหญิงอภิชญา    กล่อมจิต
6. เด็กหญิงอภิชญา    ภู่ระหงษ์
7. เด็กชายธีรภัทร์    วิเลิศ
8. เด็กหญิงศศิพัชร    สงัดศัพท์
9. เด็กหญิงธราษา    ชมชื่น
10. เด็กหญิงธันยชนก    เทพแก้ว
1. นางสาวจินดารัตน์    แจ่มจำรัส
2. นางน้ำค้าง    วุฒิเนตร
3. นายศราวุฒิ    แช่มช้อย
4. นางสาวเปรมฤทัย    ยางระหงษ์
13 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงสุริวิภา    เกตุสง่า
2. เด็กหญิงธนภร    วงษาโรจน์
3. เด็กหญิงพาขวัญ    แต้มมณี
4. เด็กชายธนโชติ    ธงทอง
5. เด็กชายฐากูร    ปาริยา
6. เด็กชายณัฐพล    จรแจ่ม
7. เด็กหญิงชุติมณน์    ปิ่นเจริญ
8. เด็กชายอัครพล    กว้างนอก
9. เด็กหญิงภรนภา    ลามัน
10. เด็กชายธนกร    เสียงไพเราะ
1. นางนิศากร    โลมากูล
2. นางพัชรฎา    สังข์ทอง
3. นางสาวรัชดา    หัสนันท์
4. นายอัครพล    มณีวงศ์
14 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายชนวีร์    แม้นมินทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    วัชรพิบูลย์
3. เด็กชายก้องภพ    รอดเอี่ยม
4. เด็กหญิงนภัสสร    น้ำเลี้ยงขัน
5. เด็กชายชยพัทธ์    อ้นพันธ์
6. เด็กชายปัญญาวุธ    คงทอง
7. เด็กหญิงชนัญชิดา    นามสมบัติ
8. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    เหมาะทอง
9. เด็กหญิงภัทรวดี    คงแสนคำ
10. เด็กหญิงฐิติกาญจน์    เพ็งเต็ม
1. Mrs.Marlyn    M.Acedillo
2. Miss.Sunsan    Akinyi Ligera
3. นางสาวสมถวิล    เสริมศรี
4. นางสาวอุมาภรณ์    บุญสุวรรณ์
15 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนพัฒน์    ทองประพันธ์
2. เด็กชายวัจน์กร    หนูถึง
3. เด็กหญิงกรรทิมา    คงบุรี
4. เด็กหญิงทิฆัมพร    วงษ์ธรรม
5. เด็กหญิงรัตนพร    ประวันเณย์
6. เด็กหญิงนันทิกานต์    เอี่ยมสำเภา
7. เด็กหญิงนิตติญา    พันธ์ภู
8. เด็กหญิงจรัสรัตน์    วงศ์เณร
9. เด็กหญิงรัตนา    คุณบุตร
10. เด็กหญิงสุกัญญา    ผุดผ่อง
1. นางจันทร์ทิมา    รุ่งเรือง
2. นายณรงค์    รุ่งเรือง
3. นางสาวสิริมาศ    ทรายละเอียด
16 69 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงศาตนันท์    รณศิริ
2. เด็กหญิงอรดา    เขียวจิตติ
3. เด็กหญิงภรณ์ชนก    นาคคล้าย
4. เด็กชายชยรพ    ศิริประเสริฐวงค์
5. เด็กชายสิริกร    สารสุวรรณ
6. เด็กหญิงกัญญภา    ยอดจันทร์
7. เด็กหญิงฐิติมา    สียางนอก
8. เด็กชายนิติพงษ์    วรรณมา
9. เด็กชายอาชวิน    แซมเขียว
10. เด็กชายพรภวิทย์    ศรีปิ่นแก้ว
1. Mr.Gerald Ray Mamaril    Dilan
2. Mr.Nestor Cabrillos    Bregadiel
3. Ms.Shemie Comedido    Omongos
4. นางสาวศศิธร    จิราพัชรชัยศิริ
17 71 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายกษิพศ    ร่มรื่น
2. เด็กชายสุพัฒน์    แจ้งสว่าง
3. เด็กชายอรรคพล    พรหมมายนต์
4. เด็กชายพันทัพ    ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐทิชา    สังข์ศิริ
6. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ผลดี
7. เด็กหญิงเกศรินทร์    วีระแพทย์
8. เด็กหญิงชลธิรา    เหลี่ยมวิเศษ
9. เด็กหญิงพลอยนภัส    กะรันทะพันธ์
10. เด็กชายชลชาติ    เมฆชัย
1. นางสาวนิรดา    ผดุงเพียร
2. นางสาวบุษกร    ควรพิเคราะห์
3. นางสาวพิศมัย    ครามานนท์
4. นางศิริพร    ผ่องสมรูป
18 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายอดิเทพ    เกตุสุวรรณ์
2. เด็กชายนาวา    แฮร์โรลด์
3. เด็กหญิงพัชญ์ชิสา    ชูบัว
4. เด็กชายพุฒิภัทร    เทียนชัย
5. เด็กชายสิทธิโชค    เกษตรกุลทรัพย์
6. เด็กหญิงวาลักษณ์    ภู่ชัย
7. เด็กหญิงไซรีน่า    หมัดอะดัม
8. เด็กหญิงพรทิพย์    เนตรชัยรัตน์
9. เด็กชายฑีพายุ    โห้วงษ์
10. เด็กหญิงนูรีน    โต๊ะหมาด
1. นางสาวณัฐกานต์    สุวัฒน์
2. นางสาวปกฐมล    หนูมาก
3. นางสาววรพรรณ    แจ้งเนตร
4. นางสาวอุบล    หน่อพันธ์ุ
19 78 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    สันหนองเมือง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์    ประดับมุข
3. เด็กชายณฐภัทร    วาสะรัมย์
4. เด็กหญิงรมิณญา    จันทร์งาม
5. เด็กหญิงทาริกา    ศรีทอง
6. เด็กหญิงมณีมาลา    ย่ำแผ่น
7. เด็กหญิงสุพัชชา    จำปางาม
8. เด็กหญิงชญาดา    ชวดเชื้อ
9. เด็กหญิงศิวนาถ    คำมีรักษ์
10. เด็กชายปาฏิหารย์    จูฑะสุวรรณ์
1. Mrs.Bukula Brenda    Nomazwe
2. นางวรนุช    แคนทอง
3. นายอลงกรณ์    จำนงค์ลักษณ์
4. นางสาวเพราพรรณ    บุญเพิ่ม
20 84 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงศรารินทร์    นาคโนทศ
2. เด็กหญิงวรรณารัตน์    โพธิ์หลำ
3. เด็กหญิงอรกัญญา    ชูประเสริฐ
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ชาหอม
5. เด็กหญิงสุภาวิตา    ราษฎร์สภา
6. เด็กหญิงปรียาพร    บุญมี
7. เด็กหญิงชัญญานุช    ศักดิ์พันธุ์วณิช
8. เด็กหญิงสุมาลี    อินทวงค์
9. เด็กชายนนทพัทธ์    โคตรโนนกอก
10. เด็กชายพร้อมพงษ์    รัตนใส้พงษ์
1. นางสาวกนกพร    เขียวสอาด
2. นายจิรพงศ์    ฉันท์วิเชียรกุล
3. นายวัฒนะ    อินทร์นิ่ม
4. นายศุภวัทน์    สุบินมิตร์
21 85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายสุรพัศ    วิไลลักษณ์ตระกูล
2. เด็กชายเพทาย    พรประเสริฐสม
3. เด็กชายณัฐกร    จันทะขัมมา
4. เด็กหญิงชยิสรา    พะสะภาค
5. เด็กหญิงปัณณพร    โตเฉลิม
1. นายประจักษ์    คำเสียง
2. นายรัฐศาสตร์    คำผุย
3. นางสาวอันดามัน    เจียมจิรางกูร
4. นางสาวเสมอใจ    สารประสพ
22 88 โรงเรียนเสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายชลธาร    สุภากรณ์
2. เด็กหญิงปาณิสา    ธีระวิทย์
3. เด็กหญิงแพรรดา    คงคา
4. เด็กชายศุภณัฐ    ฮงหลี
5. เด็กชายธนพงศ์    พึ่งสาย
6. เด็กชายพิพัฒน์    การสมชน
7. เด็กชายณัฐภัทร    ธรรมประทีป
8. เด็กชายธัญเทพ    พรหมประสิทธิ์
9. เด็กชายเตวิช    ไทยประกอบ
10. เด็กชายเขมพิพัชร    สุภคุต
1. นางสาวณัฎชินี    วิจิตรจรัลรุ่ง
2. นางสาวนัดดา    หนองเกวียนหัก
3. นางสาวมณฑิรา    ไชยเผือก
4. นางสาวเทพรัตน์    ทิพย์นำพา
23 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายภัคพล    แก้วขำ
2. เด็กชายกิตติภัค    พรพิพัฒนพันธ์
3. เด็กชายกัณต์หฤษฎ์    โลหะเนตร
4. เด็กชายทวีวัฒน์    ผดุงเขตร์
5. เด็กชายชวกร    ยอดราช
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์    วงศ์วัฒนาการ
7. เด็กชายธีรเดช    กระโจมทอง
8. เด็กหญิงอมลวรรณ    บุนนาค
9. เด็กหญิงทิพย์ธารา    เชอะมือ
10. เด็กหญิงชลลดา    จำสุข
1. นางสาวนฤมล    อุ่นเอม
2. นางปิยฉัตร    เกษตรรัตนชัย
3. นางภัทร์ธีรา    เหมัง
4. นางสาวสุภารัตน์    จันทร์ชีระ
24 92 โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงธมนวรรณ    โตสมบัติ
2. เด็กหญิงอรชพร    คันธรส
3. เด็กหญิงชนัญชิดา    จิตต์สว่าง
4. เด็กหญิงลักษิกา    ละศรีจันทร์
5. เด็กชายอชิตะ    บุญโอภาสี
1. นางระพีพัฒน์    แสงแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................