งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 085
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายฐิติวัฒน์    มาโยธา
2. เด็กชายชัยณภัทร    สิงโต
3. เด็กชายราธา    นามพรมมา
4. เด็กหญิงกีรติ    แพรเขียว
5. เด็กชายอดิศร    ท้าวเทพ
6. เด็กชายอติวุธ    แสงหิรัญ
7. เด็กหญิงภริดา    นาคสมพงษ์
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์    วิชัยปะ
9. เด็กหญิงธัญญารัตร์    คำนวนดี
10. เด็กหญิงฐิติรัตน์    นาคเขียว
1. นางสาววัลลภา    เผ่าตำรวจ
2. นางอัญชลี    มีกัน
2 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายพีรณัฐ    ใหญ่สันเทียะ
2. เด็กชายเกรียงไกร    สุวรรณโสภา
3. เด็กชายภูวเดช    คำพิงพวย
4. เด็กชายศิวกร    อิ่มหนู
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    พลดี
6. เด็กหญิงธีร์จุฑา    แตงโม
7. เด็กหญิงกิตติมา    ทนทาน
1. นางสาวชัญญา    มณีวงศ์
2. นางสาวพิมพ์นารา    ลิมป์กาญจนวัฒน์
3. นางลักขณา    สุทธางกูร
4. นางเอมอร    แก้วเกล้า
3 23 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดบ้านอ้อย) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงณัชชา    เรือนงาม
2. เด็กชายอดิศร    ราชปัญญา
3. นายเจษฎา    แทนขุนทด
4. เด็กชายภัคพล    แสงทองล้วน
5. เด็กหญิงสิริมา    สอนศรี
6. นายฤชัย    เลี้ยงประเสริฐ
7. เด็กหญิงพรทิพย์    นุชกำแหง
8. เด็กชายนราธิษน์    แสนภักดี
9. เด็กชายจารุเดช    ฝ่ายสงฆ์
10. เด็กชายนริศ    ขุมทอง
1. นางสาวทรรศน์กมล    เหล่าอัจฉริยะพร
2. นางนพวรรณ์    เต็มเนื้อทอง
3. นางสาวพเยาว์    สดใส
4. นางสมคิด    ถึงท่าดี
4 26 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายตะวัน    มอญใหญ่
2. เด็กชายราชภูมิ    แซ่จ๋าว
3. เด็กชายฐิติวุฒิ    ซ้วนตั้น
4. เด็กชายอติวิชญ์    โชติช่วง
5. เด็กชายธวัชชัย    เจริญยนต์วัฒนา
6. เด็กหญิงปานอัปสร    เหยียน
7. เด็กหญิงกมลวรรณ    วาศสุวรรณ์
8. เด็กหญิงณัฐธิดา    ชคัตเดชาวงศ์
9. เด็กชายปิยะ    มาตรวงศ์
10. เด็กชายณัฐวัตร    ยามา
1. นายกฤติน    เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
2. นางสาวสาวิตรี    ง้วนหอม
3. นายอรุณ    เสือพิทักษ์
5 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงฝน    สีทอง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    รอดท่าไม้
3. เด็กหญิงน้่ำหวาน    -
4. เด็กหญิงริษฎา    สุขไกรถิ่น
5. เด็กหญิงอี้    ตาวัน
6. เด็กหญิงพลอย    ตาคำ
7. เด็กหญิงนัดดา    ตาสัง
8. เด็กหญิงณัฐวรา    วงศ์อิสลาม
9. เด็กหญิงอภิญญา    อาจบุรายณ์
10. เด็กชายยุทธวิชช์    โมบันดิษฐ์
1. นายนพรัตน์    ศุภษร
2. นางสาวปติญญา    สีดาคุณ
3. นางสาวภิชญกัญญ    เรือนทองดี
6 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิราพัชร    ใสโยธา
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา    กาซอนศักดิ์
3. เด็กหญิงนวพร    พูนน้อย
4. เด็กหญิงปวิชญา    หนูบูรณ์
5. เด็กหญิงสุพิชชา    ทองดำรงชัย
6. เด็กหญิงสู่ขวัญ    โพธิ์อบ
7. เด็กชายพบธรรม    หาญณรงค์
8. เด็กชายกณิศ    พวงพี่
9. เด็กชายเอนก    เลิศสวัสดิ์
10. เด็กชายอภินันท์    ทองกร
1. นางสาววิลาสินี    คำศรี
2. นางสาวศิรินทิพย์    โต๊ะฟาเละ
3. นางสาวสุชานันท์    แก้วคำกอง
4. นางสาวสุดารัตน์    กุประดิษฐ์
7 37 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โพพันฑูรย์
2. เด็กหญิงชนาภา    น้ำจันทร์
3. เด็กหญิงอชิตะ    เกิดพงษ์
4. เด็กหญิงณัฐฐา    กิจทชล
5. เด็กหญิงกุลธิดา    บัวมี
6. เด็กชายชวนากร    จอมพงษ์
7. เด็กชายอัคคเดช    ยศศักดิ์ศรี
8. เด็กหญิงกนิภาฎา    ชลอกลาง
9. เด็กชายภาณุวัชร    เกตุสมบูรณ์
10. เด็กหญิงสุกัญญา    กิจทชล
1. นางฐาณิญา    สิทธิทองจันทร์
2. นางสาวปรารถนา    สุขโข
3. นายภณวัต    อุ่นศิริ
4. นายยอดชาย    กุลเกตุ
8 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงนวรัตน์    กมลคุณอัครสิริ
2. เด็กชายพัชรดนัย    ชูสุ่น
3. เด็กหญิงตวงทอง    คูประสิทธิ์
4. เด็กหญิงนภาพร    เนียมสุวรรณ
5. เด็กชายสิรวิชญ์    อ่องสอาด
6. เด็กชายนพกร    ผูกพันธ์
7. เด็กชายนทีกร    คามพินิจ
8. เด็กชายลัทธพล    มาขุนทศ
9. เด็กหญิงสลินทิพย์    บุญเฮียง
10. เด็กชายปัญจพล    พิทักษ์ผลสกุล
1. นางสาวกฤติยา    โพธิ์สอน
2. นางสาวชนิกานต์    เกตุหิรัญ
3. ว่าที่ร้อยตรีปภาวรินท์    จันทร์เกิด
4. นางวาสนา    แก้ววิทย์เทพสิทธิ์
9 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายวัชรพงษ์    บัวสำอาง
2. เด็กชายธรรศพงษ์    ชัยภัทร์ฐานนท์
3. เด็กชายพงศ์พัศ    ดีสุข
4. เด็กชายนิธิศ    ผ่องประโยชน์
5. เด็กหญิงนารถติรัตน์    สุคนธวัฒน์
6. เด็กชายกนต์ธร    สุทธิกาญจน์
7. เด็กหญิงปรญา    อินทสุวรรณ์
8. เด็กหญิงสุพิตตา    ขจีพิจิตร
9. เด็กหญิงจิตตราภรณ์    มุ่งปลั่งกลาง
10. เด็กชายจิรภัทร    แดงสังวาลย์
1. นางสาวกมลชนก    สงนอก
2. นายกวี    วรรณมุข
3. นางสาวธัญวรัตม์    เทพสุนทร
4. นางสาวอุริสยา    สมยอ
10 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    พุ่มนวล
2. เด็กชายวรรณมิตร    ธข่ายทอง
3. เด็กชายฐิติวัฒน์    จิตประสิทธิ์
4. เด็กหญิงสโรชา    ขันชัยภูมิ
5. เด็กชายสุรเชษฐ์    ปานเดชา
6. เด็กชายวริทธิ์    หวังมาก
7. เด็กชายณัฐสิทธิ    เย็นชีพ
8. เด็กชายกัมปนาท    สังฆรัตน์
9. เด็กชายอนัฐศร    โคกเสือ
10. เด็กหญิงพรชนก    บุญจงค์
1. นางสาวพรรษรัตน์    โพธิ์พิทักษ์
2. นางสาวอรวลัญช์    จันทร์รส
11 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกมลเทพ    นิลสุวรรณ
2. เด็กชายธราเทพ    ศิวิลัย
3. เด็กหญิงเปมิกา    บางม่วงงาม
4. เด็กชายพงศธร    มาน้อย
5. เด็กหญิงพัชรพร    แซ่จี๊
6. เด็กหญิงพฤกษา    อุทัยธรรม
7. เด็กหญิงสุภัสสร    สามงาม
8. เด็กหญิงกัลลยา    ขวัญเรือน
9. เด็กหญิงสุพัตรา    ขำบุญ
10. เด็กหญิงสิรินดา    ศรีบุญเรือง
1. นายนลธวัช    เกิดสว่าง
2. นางสาวนุสรา    คงยาง
3. นางสาวยุพิน    อินไชยา
4. นางสาวสุดารัตน์    พูนขุนทด
12 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์    มุกดา
2. เด็กหญิงนวินดา    กริชชูเกียรติ
3. เด็กชายแผ่นดิน    พุทธรักษา
4. เด็กชายรัชชานนท์    ไทยอยู่
5. เด็กชายกรณ์กวิน    พินวงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายทศพล    ธรรมทนง
7. เด็กชายสุพจน์    พวงสมบัติ
8. เด็กหญิงพิมพ์สิริ    เหล่าบุตรสา
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ยอดราช
10. เด็กหญิงทักษพร    สถิรวุฒิพงศ์
1. นายชินนุวัฒน์    วงศ์อริยโสภณ
2. นายบุญล้อม    พันธ์นาค
3. นางสาวพัศมณฑ์    ธนเดชากุล
4. นางสาววทันยา    เฉิน
13 93 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายบุญพิทักษ์    มีวรรณดี
2. เด็กชายอภิรักษ์    แจ่มขำ
3. เด็กชาย๋ฐิติพงศ์    เจิมพวงผล
4. เด็กชายปฏิภาณ    เทพอำนวยสุข
5. เด็กชายธนกร    เกตุรามฤทธิ์
6. เด็กชายธนภัทร    พลขันธ์
7. เด็กชายบรมวุฒิ    พงศ์จันทร์
8. เด็กหญิงอภิญญา    ชวลิตชุติกุล
9. เด็กหญิงเกศริน    ศิริเดช
10. เด็กหญิงจิราภรณ์    เอี่ยมจำรัส
1. นางสาวณัฐณิชา    เจียมใจ
2. นางณัฐวดี    จันทกลิ่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................