งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 086
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวเบ็ทตี้    ชาน
2. นางสาวอารยา    เจริญลาภ
3. นายสันหณัฐ    บุญศร
4. นางสาวกมลชนก    ตะเภา
5. นายภูริวัฒ    มงคลศิริ
6. นางสาววรัลย์ชนก    จันทร์พิทักษ์
7. นางสาวกัญญาพัชร    จิตสมบูรณ์
8. นายภานุกูน    กุมรีจิตร
9. นายนวพล    สวัสดี
10. นายสหพัฒน์    ผลเพิ่ม
1. นางสาวจตุพร    ใครนุ่นภา
2. นางสาวศันสนีย์    แสงแก้ว
2 23 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นายณัฐวุฒิ    เลิศศิลป์
2. นายจักรรินทร์    เตโช
3. นายจิรพงศ์    นวลปลอด
4. นายชนาธิป    แก้วแพงพันธ์
5. นายอุทิศ    หอมสินธิ์
6. นายธนโรจน์    กันโต
7. นายปรเมษฐ์    รอดเสงี่ยม
8. นายวัชรมนตรี    สุขสำราญ
9. นางสาวรัชนี    ศิริราญ
10. นายนัฐวุฒิ    หนูทอง
1. นางสาววรนุช    ชัยสาร
2. นางสาวสุพรรษา    พูนมะเริง
3 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นายณภัทร    คำพิทักษ์
2. นางสาวฑิฆัมพร    ฮิ้นเจริญ
3. นางสาวธนาภรณ์    ศรีคงคา
4. นางสาวภนิตา    เสนาธรรม
5. นางสาวสุทัตตา    วันแสง
6. นางสาวพีรดา    จันทร์เกลี้ยง
7. นางสาวประภากรณ์    ขาวขำ
8. นางสาวธัญญลักษณ์    เจริญกิจวิทยากุล
9. นายจิรบูรณ์    เนื่องจากจุ้ย
10. นายชัชภณ    สุมาลี
1. นางสาวณปภัช    รุ่งโรจน์
2. นายธรรมรัตน์    สามเพชรเจริญ
3. นางสาวสุธรรมา    สุขสี
4. นายอาทิตย์    โพธิ์เงินงาม
4 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวทิพย์เกศร    ศิริโต
2. นางสาวเกสรา    ไชโย
3. นางสาวชลธิชา    ไผ่หล้า
4. นายลัญฉกร    ชูรอด
5. นางสาวศุภลักษณ์    ถินนาวัน
6. นายเจษฏา    เงินสมบัติ
7. นายปัญญาพล    จันทำ
8. นายพลสิทธิ์    วงศ์พรนิมิตร
9. นายพีร์นิธิ    สินธุนาวา
10. นายพงศ์กรณ์    จันเหรียญสุข
1. นางสาวปรินทร    วัฒราช
2. นางสาวภิชญกัญญ    เรือนทองดี
5 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นายทองวิศรุต    อิงสกุลมงคลเก้า
2. นายชิษณุพงศ์    เอี่ยมชื่น
3. นายพุฒิพงศ์    อ่วมสิน
4. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์    มงกุฏทอง
5. นางสาวกนกวรรณ    แก้วเจียม
6. นางสาวพรพรรณ    ชอบด้วยไทย
7. นางสาวอภิชญา    แสนศรีมหาชัย
8. นางสาวณัฐธิชา    ทองคำส่วน
9. นางสาวสุดารัตน์    เพชรจิต
10. นายกรวิชญ์    พลายทอง
1. นางสาวจีรวรรณ    อโนรัตน์
2. นางสาวชลภัท    วรุณวิภากุล
3. นางธนาพร    มนัสมัญชุตภา
4. นางนิศากร    โลมากูล
6 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวกชมน    นิลโฉม
2. นางสาวกชกร    จันแก่น
3. นางสาวธนพร    วรวิเศษ
4. นายธเนตร    กล้ารบ
5. นายฐิติพงศ์    สุทธิแพทย์
6. นายเกล้าจินดา    อัศววงศ์จินดา
7. นางสาวเจนจิรา    สอนสมนึก
8. นางสาวพรนภา    วังไธสง
9. นายยูซิฟ    เอ ฮาดิ
10. นางสาวชุติกาญจน์    บุญยอด
1. Miss.Hazel    Mae Bachinela Tante
2. นางสาวธัญจิรา    ชูชาติ
3. นางสาวนวรัตน์    บานไม่รู้โรย
4. นางสาวสริญญา    ยงกุล
7 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวอรอนงค์    โกษะ
2. นางสาวปิรัณธณา    แววกระโทก
3. นางสาวนันทวรรณ    สดิษฐ์รักษ์
4. นางสาวธันย์ชนก    ทรัพย์มิตร
5. นายปฐวี    อนันตศิริ
6. นายพงศ์ศธร    ละมัยกลาง
7. นายจิรภัทร    ธรรมชาติ
8. นายสันติสุข    หนูอนันต์
9. นางสาวณิชาวีร์    ชูรัตน์
10. นางสาวณัฐนันท์    ภักเพียงจันทร์
1. นางสาวขวัญมั่น    ภูริลดาพันธ์
2. นางสาวอมรรัตน์    มะโนเสา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................