งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น 087
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นายศักดิ์ชัย    ถิ่นพายัพ
2. นางสาวศิริภา    เป้งทอง
3. นางสาวปฑิตตา    อังกินันท์
4. นายสิริบูรณ์    โตเจริญวิวัฒน์
5. นางสาวทานน้ำ    พุ่มภาชี
6. นางสาวปันรัก    สกุลนูน
7. นายอนันตศักดิ์    เฉนียง
8. นางสาวจารุวรรณ    แซ่กัง
9. นางสาวสุวภัทร    เทียนน้อย
10. นางสาวทิพย์    สุขดี
1. นางสาวนวพรรณ    หอมละออ
2. นางสาววชิรญาณ์    เศรษฐศิริบดี
2 25 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงภรภัทร    ใบศรี
2. เด็กหญิงนลินฑา    พันธุบุตร
3. เด็กหญิงณิชาภัทร    เบญจวรรณ์
4. เด็กชายอนุชา    คงประพันธ์
5. เด็กหญิงจอมสรวง    นิยากาศ
6. เด็กชายชานนท์    นารีนุช
7. เด็กหญิงภัทรนันท์    เหลืองพวงเพชร
8. เด็กหญิงอักษร    ข้องน้อย
9. เด็กหญิงอาภัสรา    พิมพ์โพชน์
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ผูกพัทธิ์
1. นางสาวฐายิกา    ชัฐพัทธ์
2. นางสาวปิ่นนภา    พรมเดื่อ
3. นางสาวพนัชกร    พวงพุ่ม
4. นายรัฐพล    ลิ้มเกื้อ
3 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายวรธิษณ์    ภัทร์ธำรงเกียรติ
2. นายประกาศิต    น้ำจันทร์
3. นางสาวนัฐชา    พันธ์แตง
4. นางสาวพิชญาภา    มหารัตน์
5. นางสาวแสงศิรินภา    เปิ้นพรม
6. นายธเนศ    ยิ้มสมบูรณ์
7. นายปารย์พัฒน์    ปานดำ
8. นางสาวกมลชนก    เลิศอนันต์
9. นางสาวณัฐธิดา    สอพอง
10. นางสาวณัฐธิดา    แย้มพลาย
1. นายจักรพันธ์    พิมพ์พันธุ์
2. นางจันทร์ฉาย    แป้นสุข
3. นางสาวณิชชา    เดชะบารมีธรรม
4. นางสาวพรเพ็ญ    คำกิ่ง
4 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวจินดารัตน์    อารีเอื้อ
2. นายณัฐวุฒิ    งามจันอัด
3. นางสาวปนัดดา    อยู่สังข์
4. นายเกียรติศักดิ์    จุลละวงศ์
5. นางสาวปริชญา    ทรัพย์มาก
6. นายรัชภูมิ    กิจพิทักษ์
7. นางสาวกวินทิพย์    แซ่เฮ้ง
8. นางสาวฉัตรธิดา    สุดสงวน
9. นางสาวกัลยรัตน์    นิติไพบูลย์
10. นางสาววิสากร    พิมพิรัตน์
1. นางธัญรดี    คงสุข
2. นางสาวปัณฑา    เพ็ชรสังข์
3. นางวาสนา    แก้ววิทย์เทพสิทธิ์
4. นางสาวศิริลักษณ์    โคตะมา
5 66 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    พรมประศรี
2. เด็กชายสิรภพ    เคารพไผท
3. เด็กชายธีรเมธ    ม่วงบัว
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์    รักงาม
5. เด็กหญิงชนัญธิดา    แสงสิทธิ์
6. เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร    มีทรัพย์
7. เด็กหญิงชนิสรา    ศักดิ์จิรพาพงษ์
8. เด็กหญิงปาริฉัตร    โพธิ์สำนัก
9. เด็กชายติณณ์    ชัยวงศา
10. เด็กหญิงอัญชเกศ    กองก่ำ
1. นางทวี    กิจประสงค์
2. นายวัชรพงษ์    มามี
6 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวศศิกานต์    สุกใส
2. นางสาวอักษรา    เสรีบุษกร
3. นางสาวสุจิรา    อาศัย
4. เด็กหญิงนันท์จิตรา    รัตนสุวรรณชัย
5. นางสาวภาณินี    สาลีทำ
6. นายณภัทร    มณี
7. นายปฐวีกานต์    บุญมาทน
8. นางสาวปารณี    โต๊ะเฮง
9. เด็กหญิงปารีณา    วิมุกตายน
10. เด็กหญิงกันย์ชลัยย์    ศศิพัชรพงษ์
1. Miss.Yang    Chunyu
2. นางสาวกรกนก    จิ๋วสุข
3. นางณัฐชนันตร์    อยู่สีมารักษ์
4. นางทัศนีย์    นรานฤดม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................