งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 099
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงปรียากานต์    สุขสมประสงค์
2. เด็กชายรัชพล    อุ่นประดิษฐ์
1. นางสาวสุพัตรา    ล้อมสุขา
2. นางสาวเภริตรา    แขกเมือง
5
2 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงลักษิกา    ปุ้งคำน้อย
2. เด็กชายสุเมธ    กิจสวัสดิ์
1. นางฉัฐรัชต์    เต่าบำรุง
2. นายวีรพงษ์    ยกโต
31
3 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงณชนก    เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    เผ่าวงษ์ตุ้ม
1. นางสาวธันยนันท์    ธัชศิริสิรภัทร
2. นางวราภรณ์    คงกระพันธ์
42
4 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงวรินทร    แร่ไธสง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    ซ้อนจันทร์
1. นางสาวณภาส์ณัฐ    ดาบโสมศรี
53
5 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงกชกร    เหมณี
2. เด็กหญิงขติยา    แตงโสภา
1. นางนวพรรษ    บุญสวัสดิ์
2. นางสาวเอื้ออารี    ปานนิล
42
6 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงภรนิชา    ห้วยเรไร
2. เด็กหญิงอภัสรา    พุกซื่อตรง
1. นางศิรัตน์ดา    กรองมะเริง
64
7 8 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    รัตนพันธ์
2. เด็กชายพุฒิพัชร    แสนทำพล
1. นายมงกุฎ    ตรีเงินกุล
2. นางสาวอัญชลี    อบแย้ม
42
8 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธนภัทร    เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงธนภรณ์    เพิ่มพูล
1. นางวิมลรัตน์    บุญเกิด
2. นางสาวอรนุช    ยอดทอง
9
9 11 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงนภัสร    อดทน
2. เด็กหญิงญาติมา    ยาน้อย
1. นางสาวกุนท์ลดา    ศรีเทพ
2. นางสาวนพรัตน์    สิงห์โห
48
10 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงธันยพร    กฤษณกาฬ
2. เด็กชายพิศุทธิ์ธรรม    ประทุมศรี
1. นางสาวศรีวรินทร์    ประสิทธิชัย
2. นางสาวสุภัตรา    สุรวิทย์
56
11 17 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กชายอัครวินท์    ชื่นเกษม
2. เด็กหญิงนันทฉัตร    ใหลสกุล
1. นายคมธนู    ยงยุทธตระกูล
2. นางสาววรรณวิศา    โพธิปิน
15
12 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงประภาพร    เหมวัฒน์
2. เด็กหญิงปัณณพร    พรมเจริญ
1. นางสาวภัทราภรณ์    แป้งนวล
2. นางอัจฉราพร    ทองจันฮาด
56
13 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงสุพรรณรัตน์    ประชามอญ
2. เด็กหญิงจิรัชญา    อารมณ์ชื่น
1. นางสาวอรพินท์    พานทอง
31
14 21 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์    โชติชีวกุล
2. เด็กหญิงชุลีพร    บุญพึ่ง
1. นางสาวขนิษฐา    วัฒนพันธ์
2. นางสาวปริยากร    พินกฤษณ์
15
15 22 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงนิจติกานต์    พันแสน
2. เด็กหญิงรัชชา    นภาสกุล
1. นางสาวบริสุทธิ์    พึ่งจิตร์
2. นายฤกษ์ดี    คงรักษ์
15
16 23 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเชิงเขา) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา    จันทร์อุด
2. เด็กหญิงกัญจน์รัตน์    เอี่ยมหุ่น
1. นางสาวพัชรีญา    พรหมอารักษ์
2. นางสาวสมจิตร    ไข่มุก
9
17 24 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงปภัสสร    เปรียวไธสง
2. เด็กหญิงสวรรณยา    อันสมบูรณ์
1. นายจตุรงค์    วงศ์เหลือง
2. นายนัฐดาไน    หาญอนุพงศ์
31
18 26 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงน้องฟ้าใส    -
2. เด็กหญิงเอรีน่า    ศรีสุวรรณ
1. นางสาวดาราณี    เผ่าพัฒน์
64
19 27 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ทองนาค
2. เด็กหญิงอรธิดา    หนูรอด
1. นางพรรณนภา    เจษฎาลักษณ์
2. นางสาวสรารัตน์    แซ่โง้ว
48
20 28 โรงเรียนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายภคนันท์    ศารทประภา
2. เด็กชายณฐชนนท์    เหมือนประสาท
1. นางทัสนี    สังข์วงศ์
2. นางสาวรัตนา    ธรรมประสาน
31
21 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงภัทรมน    พุฒติ
2. เด็กหญิงวลาภรณ์    สวัสดี
1. นางสาวนาตยา    พุ่มสวัสดิ์
2. นางสาวพรพิมล    ขอนแก่น
56
22 30 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เชียงจูกง
2. เด็กชายธนกร    จั่นเจริญ
1. นางสาวฐิติกานต์    เอี่ยมสอาด
2. นายพงศธร    ธีโรภาส
48
23 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายพรภัส    มารศรี
2. เด็กชายนฤเทพ    สืบเหล่างิ้ว
1. นายวิษณุ    พันธุ์จันทร์
2. นางสาวอรุณี    จิตภิรมย์
31
24 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงณฐกมล    เนื้อนิ่ม
2. เด็กหญิงจิรัชยา    สิงห์จันทร์
1. นายขันธ์    บุญศรี
2. นางสาวนพมาศ    กองแก้ว
48
25 35 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายกันภัทร    มีลือการณ์
2. เด็กชายธีรดนย์    สันตรีเพ็ชร์
1. นายพรชัย    ผดุงสุข
2. นายรัชชานนท์    เคล้ากระโทก
70
26 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายปรเมศวร์    มาลา
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์    เหล่าเทพาวัฒน์
1. นางวาสนา    ชมภูพลอย
2. นางสาวศิริพร    ขออาสาชาติสกุล
64
27 38 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายภูธเนศน์    ลานอก
2. เด็กหญิงนภัสนันท์    เสมา
1. นางสาววนิดา    ผลโอฐ
2. นางอัจฉลา    คำนวนฤทธิ์
70
28 39 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงภัควลัญชญ์    ทองชุม
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร์    เกตุเขียว
1. นางสาวดารุณี    การะเกตุ
2. นายพงศ์เทพ    เพ็ญเพียร
ยอดเยี่ยม
29 41 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายธนากร    การนา
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ทองเขียว
1. นายประพล    ฤทธิเรือง
2. นายพิริยะ    ธนีรมย์
15
30 42 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุทธิดา    เจียมสุขใจ
2. เด็กหญิงพาขวัญ    ชาญชัยกาญจนา
1. นางสาวฐิติมา    ศรีสมุทร
2. นางสาวอิฏฐารมณ์    แสงจิตร์
9
31 43 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เมืองรมย์
2. เด็กหญิงจิรัชยา    พลจันทร์
1. นางเฉลิมศรี    สามล
15
32 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายอรรคพรรธ์    บัวจันทร์
2. เด็กหญิงปานรวี    เกิดไผ่ล้อม
1. นางสาวปาริฉัตร    ศรีสุวรรณ
2. นางภัทรภร    กำจัดโรค
24
33 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงปัญฐิตา    วงเวียน
2. เด็กหญิงปรียากรณ์    ไขแสง
1. นางสาวลัดดาวัลย์    คำสีทา
2. นายอรรถพล    วุฒิสิวะชาติกุล
31
34 46 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงภรภัทร    สมบุญชาติ
2. เด็กหญิงมินลดา    บุบผาสังข์
1. นายกฤษณ์    จันทร์ทับ
2. นางสาวเย็นใจ    อัครรัตนดิลก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
35 47 โรงเรียนเทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    รุ่งโรจน์ธนกุล
2. เด็กหญิงชลพร    สืบก่ำ
1. นางสาวสุพัตรา    อินทนิสา
2. นายสุริยา    แก้วธรรม
9
36 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงฐิติชญาน์    นิ่มมั่น
2. เด็กหญิงวนิดา    หาญรัก
1. นางสาวขวัญเรือน    สุขนพกิจ
2. นางสาวปาทิฉัตร    มากประมูล
15
37 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    คงเมือง
2. เด็กหญิงสุวรรณรัศมี    ตึ่งจ๊ะ
1. นางสาวชนิดาภา    คันธารณฤมิตร
2. นางสาวพิมพ์นิช    ยิ้มพันธ์วงษ์
42
38 54 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช) เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เทศทอง
2. เด็กชายภูตะวัน    เขียวอิ่ม
1. นางสาวกมลวรรณ    แก้วกาหลง
2. นางสาววิไลวรรณ    พลอยม่วง
24
39 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกุลธิดา    โกเมนรัตน์กุล
2. เด็กหญิงภรณิศา    กลมเกลียว
1. นางสาวจินารี    เมฆสงค์
2. นายอภิชาติ    ขันทอง
56
40 56 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายพิเชษฐ์    ละม้ายสกุล
2. เด็กหญิงกนกรัตน์    สง่างาม
1. นางสาวธณัฏฐา    สุวรรณ
2. นางสาวพัชรินทร์    บุญเทเวศ
31
41 57 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายศุภชัย    ไมปรากฏนามสกุล
2. เด็กหญิงชนิดา    บัวแก้ว
1. นายธีรพงษ์    ถนอมสัตย์
70
42 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุจิรา    มหายศ
2. เด็กชายพีระภัทร    พลเมือง
1. นายณัฐพล    มณีศรี
2. นางสุชาดา    สายจีน
5
43 60 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายศุภณัฐ    บุตะเขียว
2. เด็กหญิงกชกร    ศิลาเกิ่ง
1. นายพงศธร    พุ่มมณี
2. นางสาวพรทิพย์    คุ้มศิริ
56
44 61 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายวีรภัทร    บุตรพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    รอดวงษ์
1. นางสาวณิชารีย์    ไทยอุดมทรัพย์
2. นางสาววนิษฐา    เกิดร่วม
24
45 62 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงมะยิน    -
2. เด็กชายกันต์    -
1. นางสาวกนกพร    ศิริเพ็ง
2. นางสาววัชรี    จันทร์เทศ
31
46 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนภัทร์    ภูวรณ์
2. เด็กหญิงนวรัตน์    จันทร์เพชร์
1. นางพิมพ์ลภัส    ธีรปัญญาสวัสดิ์
9
47 66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงวรรณกานต์    พิมปาน
2. เด็กหญิงกัญญพัชร    นาคเจริญ
1. นางสาวพรสวรรค์    แสงจันทร์
2. นายพัชรพล    เรียงเงิน
5
48 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงยลรดา    อุตตโรทัย
2. เด็กหญิงณดารัตน์    มณีเมฆ
1. นางสาวเจริญใจ    อ่วมเจริญ
2. นางเชษฐ์ทิดา    บัววารี
15
49 69 โรงเรียนเต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายจิรพัฒน์    โจมประสาท
2. เด็กหญิงเวณิกา    สาแล๊ะ
1. นางนรกมล    เติมวิทิตการ
2. นางสาวอรอนงค์    ก่งเสียบ
5
50 71 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายกานต์กรวิทย์    ม่วงสิงห์
2. เด็กหญิงณัชชา    เทียนสว่าง
1. นางกรรณิการ์    มุกขันธ์
2. นางสาวจาริณี    มีลาภ
15
51 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายชยพัทธ์    ภิรมย์ไกรภักดี
1. นางสาวทิพวรรณ    ศรีสมร
53
52 73 โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    อุ่นสอาด
2. เด็กชายฐิติวัฒน์    ศิลปชัย
1. นางสาวชญานุช    เทียมธรรม
2. นายมงคล    ภู่แก้ว
56
53 74 โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงประกายดาว    ธรสาธิตกุล
2. เด็กชายคเณชะ    อากรรัตน์
1. นางสาวกาญจนาภรณ์    เผือกผ่อง
2. นางสาวจารุวัตร    สารีวงค์
15
54 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายฐปนนท์    ดวงจันทร์
2. เด็กชายอัจติกร    อินทกูล
1. นางละมัย    เรืองอร่าม
56
55 76 โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงปวริศา    บุญถัง
2. เด็กหญิงดารินทร์    กิจประมวล
1. นายภานุพงศ์    ทองลิ่ม
2. นายสรวิศ    ยังอุ่น
56
56 77 โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงโชติมนต์    สินลา
2. เด็กหญิงแก้วปัทมา    ศรีหิรัญยวง
1. นางดวงกมล    แสงสุวรรณ
31
57 78 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงอริสรา    แดงมณี
2. เด็กหญิงศุภานิช    บัวดี
1. นางชุติมา    แก้วศรีงาม
2. นายณัฐวุฒิ    สุวรรณ
53
58 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายพชร    กระดิ่งทอง
2. เด็กชายมโนธรรม    พูลผล
1. นางสาวสุรีย์รัตน์    ถึกสกุล
24
59 81 โรงเรียนเทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงแพรขมพู    เทียนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์    ทิพย์พงษ์
1. นางสาวกมลชรินทร์    พรมมา
2. นางสาวภาณุมาศ    สิโตทัย
64
60 82 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงอชิรา    เจียมไพศาลศิริกุล
2. เด็กหญิงสวิตตา    ไฝเครือ
1. นางสาวสินีนารถ    สุโพธิ์อามาตย์
2. นายเมธา    วัฒนาสัจจา
9
61 83 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายวีรภาพ    ชาวหน้าไม้
2. เด็กชายคุณานนท์    มหาวงศ์
1. นางสาววรัญญา    ทิวาภรณ์
2. นางสาวศุภากร    อ่อนน้อม
48
62 84 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายวรากร    เกษสถล
2. เด็กหญิงฟ้าใหม่    รักแฟง
1. นางกฤษณา    คงประสม
2. นางสาวฑิตฐิญา    เพ็งคล้าย
31
63 85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงจีราภรณ์    ลุผล
2. เด็กหญิงผกาทิพย์    สุนทอง
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ขาวคง
2. นางสาวสุทธิดา    พุทธรักษา
24
64 88 โรงเรียนเสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงบุณฑริก    สุขกิจ
2. เด็กชายกิตติภัทร์    เย็นประเสริฐ
1. นางสาวกนกวรรณ    สวัสดี
2. นางพรศรี    พัวศิริมิตร
70
65 89 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวรารัตน์    โดดเครือ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ศรีเหรา
1. นางสาวนันนิภา    บุญยง
2. นางสาวพจมาลย์    การะเวก
64
66 90 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายสิริโรจน์    เนตรสุวรรณ
2. เด็กชายภูดิส    บำรุงราษฎร์
1. นางศิริมนัส    ทรัพย์สิน
2. นายศิวากร    แผลงเดชา
24
67 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ยอดสุทธิ
2. เด็กหญิงวรัทธน    เรืองศิริ
1. นางฐิตารีย์    ธนาปรีชากุลวัชร
2. นางวิลาลัย    เสาวคนธ์
4
68 92 โรงเรียนประถมศึกษานครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงธัญชนก    เผือกทอง
2. เด็กหญิงเบญญาภา    วงศ์เทพ
1. นางสาวภาวนา    น้อยวงศ์
2. นางสาววรกานต์    จันทร์ลอย
31
69 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายอัครพงษ์    แก้วโผงเผง
2. เด็กหญิงวิสุตา    -
1. นางสาวณัฐธยาน์    วัฒนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
70 94 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนัธทวัฒน์    คงสมุทร
2. เด็กชายธีรภัทร    นาคพรมมินทร์
1. นางสาวปรียาภรณ์    พันธุ์เพิ่ม
2. นายรัฐพล    จีระดำรงธัญญา
42
71 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ    กุมภา
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    ด่านนรเวชสนธิ
1. นางสาววิชุดา    ด้วงจุ้ย
24
72 98 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลากะดี่) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงธนกัญญ์    หงสะต้น
2. เด็กหญิงกรรณิกา    ภูนุพา
1. นางสาวลักขณา    จันดาหัวดง
2. นางสุภาพร    เหล่าอัจฉริยะพร
42
73 99 โรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา) เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพรรณนารา    แสงทอง
2. เด็กชายฐนนธรรม    เรียมปิติ
1. นางสาวรัตนาวลี    ประเสริฐพงค์
2. นางสาวศศิวิมล    ตระกูลมาภรณ์
64
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................