สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปัญญาทิ
2. เด็กหญิงอัยย์วริญญ์  กุญชน
 
1. นางประนอม  ชุ่มน้อย
2. นางสาวรุจิพัชร์  เอี่ยมสังข์
 
2 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้นDancer ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เเผลงนอก
2. เด็กหญิงกัตตาเวีย  น้อยสำเเดง
3. เด็กชายณชพล  สุขเกษม
4. เด็กหญิงณัฐสลิล  เเซ่เอี๊ยะ
5. เด็กหญิงพีรดา  รักษาคม
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตะผา
7. เด็กชายวุฒิชัย  วะดวงดี
8. เด็กหญิงอรินลดา  บังทา
9. เด็กหญิงอัญญาลักษณ์  พรมศรี
10. เด็กหญิงเอญ่า  พุทธารัตน์
 
1. นางสาวณีรนุช  เเป้นวิจิตร์
2. นางวาสนา  บูระพา
3. นางสาวศิริพร  อยู่นาน
4. นางสาวสุรินทร  เเย้มพึ่ง
 
3 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ (LEGO) ปฐมวัย 75.2 เงิน 43 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  นามสง่า
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เเก้วดวงใจ
3. เด็กหญิงปุณยภา  เกษตระทัต
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ภูติภิณโยวัฒน์
2. นางสาวอภิญญา  ปลอดห่วง
 
4 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย 90 ทอง 52 1. เด็กชายต้นตระกูล  เเสงเเก้ว
2. เด็กหญิงธนิดา  ถาวร
 
1. นางสาวพิชชาภา  ภูงามนิล
2. นางิศิริพร  อยู่สุขอาบ
 
5 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 78 เงิน 60 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  บัวก้านทอง
2. เด็กชายณัฐภัทร  โชติมณี
3. เด็กหญิงธวัลพร  ปิตาสรรค์
4. เด็กชายภูมิภัทร  คุณสุทธิ์
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญตะวัน
6. เด็กชายสุกฤษ  บุญพิศน์
7. เด็กหญิงสุพรรณษา  ขำมงคล
8. เด็กหญิงอนันตญา  เวียนกลิ่น
9. เด็กชายอภิวิชญ์  ปราณี
10. เด็กหญิงเรย์  ไตรภาควาสิน
 
1. นางสาวจิราพร  เก่งรักษา
2. นางจุฑาทิพย์  คุ้มประดิษฐ์
3. นางดวงสุรีย์  สุขดี
4. นายธนภพ  อย่างธารา
 
6 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 72.98 เงิน 19 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เเย้มพึ่ง
2. เด็กชายพุทธคุณ  มาลาหอม
3. เด็กชายภูรินท์  บรรณารักษ์
 
1. นางอัจฉราพร  ชุ่มใจ
2. นางอุบลวรรณ  กลางประพันธ์