หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอรนุช แม้นเทวฤทธิ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เกิดเอี่ยมโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายชนะชล บัวทองโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสุพรพรรณ ฮกฮั้วโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก พรหมจรรย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวชนทิชา เชิดนวตระกูลโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวอรนุช แม้นเทวฤทธิ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางสาวชนทิชา เชิดนวตระกูลโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวขณิศรา ต้นสอนโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปฤษดา กำลังคลี่โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
2. นางสาวนันทนา สงสุวงษ์โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา แก้วแก่นเพชรโรงเรียนบ้านบางกุ้งกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางศรีอัมพร ประทุมนันท์โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ดาบสมุทรโรงเรียนวัดอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
3. นางสาวณิชชาภัทร ตั้งธงชัยโรงเรียนวัดดาวกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรพีพรรณ จำปาสักโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางสาววรรณา สินสุขภัณฑ์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวธัญญรัตน์ ไตรเวทย์โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่ากรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวเมธาวี ดอกชะเอมผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายกรรมการ
2. นางสาวสุรัญชนา ศิริสมบัติโรงเรียนวัดดาวกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ จันทบาลโรงเรียนบางแม่หม้ายกรรมการ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวธนิษฐ์นันท์ ศรีภุมมาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเพียรกรรมการ
2. นายนพพงษ์ สร้อยสุวรรณโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายธวัช วิบูลย์ชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนันทวัน เพชรประเสริฐพรโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางกัญญาทิพย์ ชีพนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาศ นุชโพธิ์พันธุ์โรงเรียนบางปลาม้ากรรมการ
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสถาปนิก ศิริทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้ากรรมการ
2. นายนพธีร์รัฐ เอ็งนิธิธาราโรงเรียนวัดสวนแตงกรรมการ
3. นายนำพล มากสอนโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาววัชรินทร์ วรรณดิษฐ์โรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ พลเสนโรงเรียนวัดวรจันทร์กรรมการ
3. นายวัลลภ ตุ้มสกุลโรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนงนุช สวัสดิผลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยากรรมการ
2. นางสาวหทัยณัฐ แก้วบัวดีโรงเรียนสระยายโสมกรรมการ
3. นางบงกช สนธิโรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอ้อม มาโนชภิรมย์โรงเรียนวัดเถรพลายกรรมการ
2. นางสาวชุลีพร สุขพรหมโรงเรียนวัดสระประทุมกรรมการ
3. นางสาวปัทมวรรณ สุขเกษมโรงเรียนวัดสระประทุมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.1-ม.3
1. นางประภารัตน์ สง่างามโรงเรียนบ้านบางกุ้งกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพิชชา เพ็ชรกิจโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตกกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ แสงสว่างโรงเรียนวัดตปะโยคารามกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติวรดา บัวระพาโรงเรียนวัดตปะโยคารามกรรมการ
2. นางสาวชุติมา แตงทองโรงเรียนวัดตปะโยคารามกรรมการ
3. นางสาวราตรี หะยาจันทาโรงเรียนวัดตปะโยคารามกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ

การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6
1. นางขวัญชนก พุ่มระชัฎร์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ เนตรสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสายัณต์ เฉลยฤกษ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6
1. นางขวัญชนก พุ่มรชัฎร์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ เนตรสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสายัณต์ เฉลยฤกษ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางพิมพ์จุฑา สารกูลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายโดม คล้ายสังข์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. ผศ.โกเมศ คันธิกวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางพิณฑ์ ไกรแก้ววิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ รุ่งทวีชัยวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพิเศษ โพพิศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ โฆษิตเกษมวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายประภาส ชวนเชยวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายศิพพร สุนทระศานติกวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6
1. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางอินทิรา พงษ์นาควิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3
1. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวพิมสิริ วงศ์ชูชัยสถิตวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6
1. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกิ่งดาว สวัสดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางโสภา ปานสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางสาวพนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอลัมพล สังฆเศรษฐีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6
1. นางสาวพิมสิริ วงศ์ชูชัยสถิตวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางวรรณา แก้วขว้างวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกิ่งดาว สวัสดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางโสภา ปานสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ วัฒนากูลวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6
1. นางอมรรัตน์ วัฒนากูลวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางสาวสุวิภา สุวรรณโณวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีรวร สุขศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ

การงานอาชีพ

การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรรณี สุคันธินวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรชา สอนกลิ่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวชวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจริญญา หนูนุรักษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางสาวพรรณี สุคันธินวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวชวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6
1. นางบุญปลูก เขียนดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางณัฐหทัย เรือนทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เพ็ชรอ่อนโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ อรณสวัสดิ์วิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางวชิราวรรณ หันหาบุญวิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวณัชฌา พันธ์ุวงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจริญญา หนูนุรักษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางรัตนกาญจน์ รัตนประดิษฐ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวชณิศา เมฆสุทัศน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายสมภพ อุตสาหะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางสาวยานุมาศ กองร้อยอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกนกพร โพธิ์ศรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6
1. นายเศวตโชติ บุญจีนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรชา สอนกลิ่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายอัครพล ไวเชียงค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3
1. นายเศวตโชติ บุญจีนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
2. ผศ.กาญจนา เฟื่องศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายอิทธิพล อเนกธนทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6
1. นายเศวตโชติ บุญจีนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
2. ผศ.กาญจนา เฟื่องศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายอิทธิพล อเนกธนทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6
1. นางสาววนิสรา สอนสุภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายอิทธิพล อเนกธนทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. ผศ.กาญจนา เฟื่องศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3
1. นางสาววนิสรา สอนสุภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายอัครพล ไวเชียงค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวณัชฌา พันธ์ุวงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6
1. นางสาววนิสรา สอนสุภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายอัครพล ไวเชียงค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวณัชฌา พันธ์ุวงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
การจัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววันเพ็ญ แดงเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางทองกรรมการ
2. นางอภิฤดา สังข์สุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะกรรมการ
3. นายพิภพ หอมสุวรรณ โรงเรียนวัดลานคากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวขวัญใจ อิริยะโพธิ์งามโรงเรียนวิทยาศึกษากรรมการ
2. นางสาวนาถยา สุขโขโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์รดา ภูวพัฒน์โยธินโรงเรียนวิทยาศึกษากรรมการ
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญใจ อิริยะโพธิ์งามโรงเรียนวิทยาศึกษากรรมการ
2. นางสาวศศิภา ฉัตรเที่ยงโรงเรียนวิทยาศึกษากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์รดา ภูวพัฒน์โยธินโรงเรียนวิทยาศึกษากรรมการ
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวมนัสนันท์ ศรีสังข์งามโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการ
2. นายจักรพงษ์ แซ่หลีโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาววาสนา เพชรรัตน์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางสาวฐาปนีย์ พลเสนโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวณปภัช พลฤทธิ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางสาวฐาปนีย์ พลเสนโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวณปภัช พลฤทธิ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางสาวฐาปนีย์ พลเสนโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวณปภัช พลฤทธิ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกุลิสรา ไล้ทองโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางสาวนาถยา สุขโขโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. Miss.Zhang Qi Yueวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีกรรมการ
การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
1. นางน้ำทิพย์ สิริประภาพรรณโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางสาวมาณิการ์ พรหมสุขโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางปรัศนียา เทียนไชยโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่นโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
2. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นายปิยะนันท์ ตั้งกองทรัพย์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่นโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
2. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นายปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ

เด็กเล็ก

เริงเล่นเต้น-Dancer ศูนย์เด็กเล็ก
ฮูลาฮูปประกอบเพลง ศูนย์เด็กเล็ก
การต่อเลโก้ ศูนย์เด็กเล็ก
เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ศูนย์เด็กเล็ก
เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก

อนุบาล1-3

การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย
1. ผศ.กาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายปภณ กมลวุฒิพงษ์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
เริงเล่นเต้นDancer ปฐมวัย
1. นางสาวอรพรรณ มัคศรีพงษ์โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์กรรมการ
2. นางจันทนา ไวยรัชโรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์กรรมการ
3. นางสาวศรีรุ้ง ศรีสุวรรณโรงเรียนบางแม่หม้ายกรรมการ
ฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย
1. นางอัจฉรา โตวิวัฒน์โรงเรียนวัดสระประทุมกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ฉิมพาลีโรงเรียนวัดสระประทุมกรรมการ
3. นางพูนสุข ปักษากุลโรงเรียนวัดสระประทุมกรรมการ
การต่อตัวต่อเสริมทักษะ (LEGO) ปฐมวัย
1. นางสุภัทรา พุ่มเข็มโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางอุรัจฉัท บูรณากาญจน์โรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
3. นางสาวธนพร มณีเดชชัยโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย
1. นางรพีพร ชวนสำราญโรงเรียนวัดเสาธงกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน อมรหัตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางภิญญดา ขวัญงามโรงเรียนวัดวังกุ่มกรรมการ
เดินตัวหนอน ปฐมวัย
1. นางรพีพร ชวนสำราญโรงเรียนวัดเสาธงกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน อมรหัตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางภิญญดา ขวัญงามโรงเรียนวัดวังกุ่มกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6
1. นายสุธีร์ แบนประเสริฐวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายวิโรจน์ แก้วเรืองวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายก้องภพ กำลังแพทย์วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) ม.1-ม.3
1. นางสาวชลธิชา เชิดชูสุวรรณวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายรัชพล เหมลีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐกาญจน์ คุณกระมุทวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) ม.4-ม.6
1. นายอาทร คุ้มฉายาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายศุภโชค พานทองวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายบดินทร์ภัทร์ ศิริธนาวงศาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีกรรมการ

สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์เด็กเล็ก
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย
1. นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์โรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
2. นายพัฒนา พวงมาลีโรงเรียนอนุบาลเดิมบางฯกรรมการ
3. นางสาวจตุพร อุดมโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชมัยพร แก้วปานกันโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางสาววราวรรณ จันชังโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ แสงศิลาโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปัญจพร ซังยืนยงโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางสาวเกษราภรณ์ สุระโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวฉันทนา บุญมากโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางสาวธัญจิรา ทองมากโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิชโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววัสนันท์ ประจงการโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นายพาสุโข โสขุมาโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายโสภณ ผาปานโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเขมินท์ อุ่นศิริโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางสาวชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทรโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ แป้นแจ้งโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางนิลาวรรณ สุวรรณมณีโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายเมธา โกมุกพันธ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธีรพร ใจวิวัฒน์พงศ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นายประยุทธ์ ขำพิจิตรโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาววิภวานี ชำนาญศิลป์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรทิพย์ บุญลือโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางสาวชญานุตน์ เฮงตระกูลโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายพรรณพงศ์ สมจิตต์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ

โครงงาน

โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย
1. นางวิลา มณีอินทร์โรงเรียนวัดคูบัวกรรมการ
2. นางนิตยา ดอกกะถินโรงเรียนวัดสุวรรณนาคีกรรมการ
3. นางสาวสุทธิวรรณ ควรประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวสมบัติ เผ่าพงค์คล้ายโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
2. นางเกษร ขจรกุลเจริญโรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
3. นางสุวัฒจณา กะลำพักโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรีกรรมการ
โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ประกอบแสง โรงเรียนบางปลาม้า" สูงสุมารผดุงวิทย์ "์กรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ สรวยล้ำ โรงเรียนบางปลาม้า" สูงสุมารผดุงวิทย์ "์กรรมการ
3. นางสาวณัฎฐ์ธนัน ระวิพงษ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายกฤชนนท์ จันทร์ขำโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปฤษดา กำลังคลี่โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
3. นางสาวจรุงจิต จำปานิล โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกรรวี โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านบางกุ้งกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ภักมีโรงเรียนวัดบางเลนกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ แสงสุขดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดารณี ไตรยสุทธิ์โรงเรียนกฤษณากรรมการ
2. นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ แสงดาวโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเฉลิมวรรณ โชคดีโรงเรียนบางปลาม้า" สูงสุมารผดุงวิทย์ "์กรรมการ
2. นายธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรสุรางค์ ปานทรัพย์โรงเรียนบางปลาม้า" สูงสุมารผดุงวิทย์ "์กรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ กันหารัตน์โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์กรรมการ
2. นางนงเยาว์ วระกุลโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวชนัญธิตา ดามีโรงเรียนวัดสาลีกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญญาภา เชื้อเล็กโรงเรียนวัดสาลีกรรมการ
2. นางสุวารินน์ ศตสังวัตสร์โรงเรียนวัดมเหยงคณ์กรรมการ
3. นางสาววรางค์ภัทร์ สุขเรือนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุชา คะชาชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
2. นายยงยุทธ ทองสุขโรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
3. นางสาวจิรนันท์ สอิ้งทอง โรงเรียนวัดสังฆจายเถรกรรมการ
โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเมทินี ตาตะสมิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา นิยมทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกัญญรัตน์ แสนชาโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี แสงสุขโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ รัตนวงศาโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายณัฐพัชร์ ทองรอดโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6
1. ดร.เพชร์ลัดดา ขันทองดีโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
2. นางสาวอุสา ทองปรีชาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
3. นางรวงทอง ปิ่นเจริญโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ป.4-ป.6
1. นายประภักดิ์ หงษ์ศรีลาโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
2. ดร.ดลวรรณ พวงวิภาตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางสาวภัทรพร ทิพย์จินดาชัยกุลโรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา ข้องเกี่ยวพันธ์โรงเรียนบ้านดอนโพกรรมการ
2. นางปุณิกา โพธิ์สุทธิ์โรงเรียนวัดป่าพระเจ้ากรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัวโรงเรียนวัดสระประทุมกรรมการ
โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6
1. นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
2. นายศรัณยู นิติศิริโรงเรียนวัดท่ามะนาวกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ ดีสุบินโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่กรรมการ
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6
1. นางสาวเมทิกา โพธิสุทธิ์โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะกรรมการ
2. นางพรกมล สุมงคล โรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
3. นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์โรงเรียนบางแม่หม้ายกรรมการ
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสิริพร วิศิษฏ์ยิ่งเจริญโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่ากรรมการ
2. นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตาโรงเรียนวัดแก้วกรรมการ
3. นางสาววลัยลักษณ์ โกพัฒน์ตาโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางอรุณี กำลังแพทย์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
2. นายนุกูล แจ้งสว่างโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาววรรณภรณ์ เฉิดฉวีวรรณโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
1. นายกฤษดา บัวศรีโรงเรียนวัดสกุณปักษีกรรมการ
2. นายจีระ จีระวรวงศ์โรงเรียนวัดสระประทุมกรรมการ
3. นางสาววารินทร์ ครุฑใจกล้าโรงเรียนวัดพระธาตุกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ฉัตรตระกูล ปานอุทัยมหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาแห่งชาติ เขตสุพรรณบุรีกรรมการ
2. ผศ.อัมพร กรุดวงษ์มหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาแห่งชาติ เขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ ทิพย์ศิริมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ผศ.จ่าสิบตรีเฉลิมพล มูลมงคลมหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาแห่งชาติ เขตสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางกษมา สุขุมาลจันทร์มหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาแห่งชาติ เขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายกิตติกานต์ นภากรมหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาแห่งชาติ เขตสุพรรณบุรีกรรมการ
โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6
1. นางศรีโสภา ยุทธสูงเนินโรงเรียนวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
2. นายนารินทร์ แจ่มจิตต์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวนุสรา งามขำโรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์กรรมการ
โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3
1. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
2. นางสาวศศิประภา ยาวีระโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมณเฑียร เรียบเรียงโรงเรียนดอนคาวิทยาลัยกรรมการ
โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6
1. นางสาววรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางสาวศศิประภา ยาวีระโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมณเฑียร เรียบเรียงโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.