หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

 

001 ภาษาไทย

1.  002 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-ป.6 2.  003 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-ม.3
3.  004 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6 4.  005 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3
5.  006 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 6.  007 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3
7.  008 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์


003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  075 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 2.  076 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
3.  077 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  239 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6 2.  240 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3
3.  241 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ป.4-ป.6 4.  242 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.1-ม.3
5.  243 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.4-ม.6

005 สุขศึกษา และพลศึกษา


006 ศิลปะ

1.  237 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 2.  238 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6
3.  099 การวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 4.  100 การวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
5.  101 การวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 6.  102 การวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
7.  106 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 8.  109 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3
9.  222 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 10.  113 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
11.  114 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 12.  116 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
13.  117 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6

008 การงานอาชีพ

1.  059 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 2.  060 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3
3.  061 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 4.  063 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-ป.6
5.  064 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ม.1-ม.3 6.  065 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ม.4-ม.6
7.  066 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 8.  067 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3
9.  068 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 10.  069 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6
11.  070 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 12.  071 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6
13.  072 การจัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  081 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 2.  082 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
3.  083 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 4.  078 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
5.  079 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 6.  080 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
7.  087 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น 8.  084 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
9.  085 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 10.  086 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

011 เด็กเล็ก

1. 235 เริงเล่นเต้น-Dancer ศูนย์เด็กเล็ก 2. 227 ฮูลาฮูปประกอบเพลง ศูนย์เด็กเล็ก
3. 228 การต่อเลโก้ ศูนย์เด็กเล็ก 4. 230 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ศูนย์เด็กเล็ก
5. 229 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก

013 อนุบาล1-3

1.  236 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 2.  221 เริงเล่นเต้นDancer ปฐมวัย
3.  209 ฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย 4.  210 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ (LEGO) ปฐมวัย
5.  211 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย 6.  212 เดินตัวหนอน ปฐมวัย

022 หุ่นยนต์

1.  169 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 2.  170 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) ม.1-ม.3
3.  171 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) ม.4-ม.6

023 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

1. 172 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์เด็กเล็ก 2.  175 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย
3.  174 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น 4.  176 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
5.  181 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 6.  177 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น
7.  178 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่กำหนดช่วงชั้น 8.  179 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น
9.  180 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น 10.  182 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น

024 โครงงาน

1.  204 โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 2.  183 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6
3.  184 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 4.  185 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6
5.  192 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6.  193 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
7.  194 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8.  189 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
9.  190 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 10.  191 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
11.  186 โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6 12.  187 โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
13.  188 โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 14.  195 โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ป.4-ป.6
15.  196 โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 16.  197 โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6
17.  198 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 18.  199 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
19.  200 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 20.  201 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
21.  202 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 22.  203 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
23.  231 โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 24.  232 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3
25.  233 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6

 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.