หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายวิศิษฐ์ ศรีสุพรรณ รองนายกเทศมนตรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ รองนายกเทศมนตรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นางปรารถนา โอภากุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายอภิสิทธิ์ จรดล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายอิศเรศน์ สุวรรณจักร์ศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายปกรณ์ หงษ์สุพรรณ ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายสมปอง จงสมจิตร รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายเรือง น้ำค้าง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายวรกฤษณ์ กาญจนะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นายประสิทธิ์ เผ่าพันธ์ศร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นายวิวัฒน์ เจริญการยนต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 นายจิระชาติ เที่ยงตรง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
15 นายไพโรจน์ ปักษากุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
16 นายไพศาล จึงสง่าสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
17 นายจิรกิตติ พรหมใจรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
18 นายจรินทร์ แจ้งสนอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
19 นายนที รุ่งเรืองศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
20 นายสุรจิตร ปิยกุลกนก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
21 นายขวัญพัฒน์ ดีมี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
22 นางสาวสุกัญญา แพทองคำ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
23 นายวิชา อุ่นอารมณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
24 ร.ต.ท.ชาญชัย เมฆสุทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
25 นายชาญ กิจไพบูลย์พาณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
26 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
27 นางจารุวรรณ พูลสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
28 นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
29 นางเจนจิรา นามอ่อน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
30 นางสุพัตรา จึงสง่าสม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
31 นายอภิชัย เจนธีรวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
32 นายพลัฎฐ์ สมัครเขตรการณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
33 นางนันท์นภัส แก้วดอนไพร ผู้อำนวยการกองคลัง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
34 นางบุญลือ เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
35 นางสาวพรรณี เมฆสุทัศน์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
36 นางมยุรี ใบบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
37 นางพรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
38 นายฑีรพล หนูทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
39 นางยุวลักษณ์ ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
40 นายสราวุธ นุชโพธิ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
41 นางสาวณภัชภา กองไชย ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
42 นางเสาวลักษณ์ แจ่มจำรัส หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
43 นางสาวช่อผกา แดงรักษ์ นักสันทนาการชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
44 นายสราวุธ นุชโพธิ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
45 นางสาวสุนันทา พวงดอกไม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
46 นางสาวชลธิชา โตลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
47 นางสาวสุกัญญา มูลพันธ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
48 นางสาวแฉล้ม สว่างแจ้ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
49 นางไพรวรรณ อินทร์ใจเอื้อ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
50 นางณกฤติญา จันทร์ทาโพธิ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
51 นายศิลา แสงอินทร์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
52 นางนิตยารัศมิ์ สุวภิญโญภาส ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
53 นางทองใบ แตงโต ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
54 นางพิชญ์สินี พิทักษ์วงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
55 นางนิศานาถ ฉัตรจังหรีด ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
56 นายสาคร โพธิ์ไพจิตร ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
57 นางพัชรี จันทร์ลอย ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
58 นายสมมารถ สูรโรคา ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
59 นางสาวศิริพร ขออาสาชาติสกุล ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
60 นางจริยา สามิภักดิ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
61 นางสาวภัสสุรีย์ จันโทภาส ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
62 นางสาวสุนันทา เมฆสุทัศน์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
63 นายนรเทพ สังข์วรรณะ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
64 นางนงรัก ไตรยาลักษณ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
65 นางสาวพิมพ์สุภัค จันทร์โอกุล ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
66 นางชมลักษณ์ อุ่นศิริ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
67 นายภาณุพงษ์ อังกุลดี ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
68 นางจันทร นาคประสงค์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
69 นายพงศ์พิวิช หอมจันทร์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
70 นายดนุพล มาลาวงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
71 นางสาวจิรติ ศิริสันติกุล ผู้ช่วยพนักงานธุรการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
72 นายณธัช พินยา ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
73 นางขวัญจิต เกิดบรรณดิษฐ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
74 นางสาวนราจันทร์ พึ่งสุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
75 นายสันติ เสนาใจ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
76 นางพัทธวรรณ บรรจง ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
77 นางจรรยา ช่างดี ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
78 นายสุพศิน ปัญจแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
79 นางสาวภัทรลภา สมตัว ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
80 นางสาวดลวรรณ พุ่มพันธ์วงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
81 นางสาวหทัยชนก แซ่ลิ้ม ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
82 นางริญญาภัทร์ ผิวขาว ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
83 นางสาวนวรัตน์ อ่อนพันธ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
84 นายโสธร ไตรยสุทธิ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
85 นางรจนา ปักษี ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
86 นางสาวฐิติวรดา สุพรรณโรจน์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
87 นายภาณุมาศ เอี่ยมอ่องกิจ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
88 นางประทุม ปิโย ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
89 นางสาวณภัทร คำเภา ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
90 นางวรรณพร แสนดี ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
91 นางสาวปุญญารัสมิ์ ชาครีย์รัตน์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
92 นางพิมล์มาศ กอบธัญกิจ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
93 นางสาวอมรรัตน์ มะณีสุทธิ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
94 นางสาวกมลวรรณ พรหมลิ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
95 นายเรืองศักดิ์ เชนประโคน ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
96 นางพิมพ์ภา ทองไกร ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
97 นางนุชนาฎ เสนาใจ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
98 นางสาวมัลลิกา เพ็ชรกูล ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
99 นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมวิชิต ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
100 นายประเวศ สุนทรวิภาต ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
101 นางสาวพิกุล พงษ์ศรี ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
102 นางวาสนา ชมภูพลอย ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
103 นางกรกมล เมธีวรกิจ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
104 นางสาวกิตฏิมา บุญทรัพย์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
105 นางจิราพร ทัศนสุวรรณ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
106 นางนันท์นภัส รุ่งอรุณเลิศ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
107 นางสาวอมรรัตน์ ทับทิมศรี ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
108 นางมาลีรัตน์ พรหมรส ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
109 นางสาวนฤมล ดำขำ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
110 นางประภา รักษ์เคหา ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
111 นางสาวลภัสรดา พลายละหาร ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
112 นางสาวพาณุลักษณ์ ปฏิทัศน์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
113 นางสาวอภิญญา ชวลิต ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
114 นางสาวอุบลวัลย์ณา เรือนใจมั่น ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
115 นางสาววรางคณา ธรรมวิชิต ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
116 นางสาวพิชญาภา หะดี ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
117 นางสาวนภัสววรณ วิศวิสุทธิ์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
118 นางสาววิภาพร เพ็ชรกิจ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
119 นางสาวภัทรพร พลายจั่น ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
120 นางสาววรรณิศา ศรีพงษ์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
121 นางธนพร อรุณโชติ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
122 นายวัชรพงค์ นิธิไพจิตมาศ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
123 นางสาวกัลยา วันทอง ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
124 นางสาวสิริพรวดี สินคณาวงศ์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
125 นางสาวสมพร พิริยะพาณิชย์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
126 นางสาวละเอียด มาดี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
127 นางพิศมัย หงษ์ทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
128 นางตฤณกร พวงวรินทร์ ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
129 นางสาวพัชรินทร์ โหราเรือง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
130 นางรัตนา ยิ่งสม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
131 นายจักรพันธ์ พิมพ์พันธุ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
132 นางสาวประอรพรรณ บางนกแขวก ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
133 นางประถมาภรณ์ ก้องแดนไพร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
134 นางวรรณนภา ทองสัมฤทธิ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
135 นางลักขณา ภูชมศรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
136 นางกัญญา ธนะสมบัติ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
137 นางสาวจำลองลักษณ์ พร้อมพิมพ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
138 นางสาวนภาพร สว่างศรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
139 นางสาววีนา สุขนวม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
140 นายกิตติ พึ่งพิทยานนท์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
141 นางสาวพงษ์จันทร์ หนูนุรัตน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
142 นางจันทร์ฉาย แป้นสุข ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
143 นายอภินันท์ ดีมี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
144 นางสาวสุจิตรา คำนิกร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
145 นางสาวสายรุ้ง กิจโชติช่วง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
146 นางสมพร น้ำวิวัฒน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
147 นางธนิตา ดีมี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
148 นางสาวทิพย์วรรณ ภัคคะวราพันธ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
149 นางสุรภี ศรีหิรัญ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
150 นางจันทร์จิลา ชาวโพธิ์เอน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
151 นางสุวรรณา สมัครวงษ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
152 นางพรเพ็ญ วงศ์แก้ว ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
153 นางมณทิชา รัมมะนพ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
154 นางสาววรัญญา รักราษฎร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
155 นายจักรกฤษณ์ ไตรยาลักษณ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
156 นายวันพิชิต ล่ามแขก ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
157 นางสาวทิวาพร เมฆวิไลพันธุ์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
158 นายไพโรจน์ แหวนทองคำ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
159 นางสาววิรากานต์ ธนะสมบัติ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
160 นายไกรสรณ์ จันทร์ดีสาร ครูผู้ช่วย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
161 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รุจิเชาว์ ผู้ช่วยครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
162 นางสาวนพรัตน์ วิภาพรรณ ผู้ช่วยครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
163 นางสาวพรเพ็ญ คำกิ่ง ผู้ช่วยครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
164 นายวรวุฒิ ทองดา ผู้ช่วยครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
165 นางวนิดา จิตต์ใจดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
166 นางสาวสิริวรัญญา พงศ์จักรธนโชติ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
167 นางสาวเนตรชนก วัชระวรากรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
168 นางสาวณิชชา เดชะบารมีธรรม ครูสอนภาษาจีน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
169 นางสาวมนัสวี กะการดี ครูสอนภาษาอังกฤษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
170 นางสาวสรัญญา ศรีเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
171 นางสาวกาญจนา สมจิตร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
172 นางสาวพลอยธีมา จักรเงินเนติภู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
173 นางสาวสาวิตรี ดมอุ่นดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
174 นายกฤษฎา ศรีโมรา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
175 นายพบตะวัน สาหร่ายพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
176 นางสาวอัคชัญญา โพธิ์บำรุง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
177 นางฐาณิญา สิทธิทองจันทร์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
178 นายอิทธิกร รักเมือง ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
179 นางนงลักษณ์ วัฒนพิทักษ์พงศ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
180 นางสาวจิรภัทร กีรติดำเกิงสกุล ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
181 นางชยากร บุญเทวี ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
182 นางวิมลวรรณ พูลกำลัง ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
183 นางสาวธิดารัตน์ ขุนจันทร์ดี ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
184 นายณธรรศ เสนาใจ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
185 นางมาลี ทองไกร ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
186 นางสาวประภาพร เรือนใจมั่น ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
187 นางพัชรียา เสนาใจ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
188 นางกฤตลักษณ์ อนุมาตย์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
189 นายภณวัต อุ่นศิริ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
190 นายอาทิตย์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
191 นายยอดชาย กุลเกตุ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
192 นางสาววรัฏฐยา เจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
193 นางสาวศิริขวัญ แทนศิริ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
194 นางสาวปรารถนา สุขโข ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
195 นางสาวอภัสสรา เจริญผล ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
196 นางพัชรี สิริทรัพย์ทวี ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
197 นางสาวฐิตารีย์ จันทะวงศ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
198 นางสาวภนิตา เมฆดี ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
199 นายอาทิตย์ เทือกเถาว์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
200 นางจีรารัตน์ หอมเย็นใจ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
201 นางอัญชนา จันทรัตน์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
202 นางสาวภัทรพร รามโกมุท ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
203 นางสาวภัทรภร เปิ่นใจช่วย ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
204 นางสุขุมาล สังข์เสือโพธิ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
205 นางเณจินา สุนทรวิภาต ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
206 นางกนิษฐ์ชนัญ แก้วศศิวิมล ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
207 นางสาวปาลิดา ตั้งจิตต์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
208 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
209 นางสาวทศพร สุนทรวิภาต ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
210 นายธนเสฏฐ์ ภีมธนารัชต์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
211 นางสาวมนณภัทร อู่อรุณ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
212 นางสาวจิรัชญา ไชยเทพา ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
213 นางสาวบุศรา โอสธีรกุล ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
214 นางสาวนภาพร เล็กพันธ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
215 นางสาวชนม์นิภา การเสนารักษ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
216 นางสาวอมรรัตน์ งามแดง ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
217 นางสาวปทุมพรรณ เดชรุ่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
218 นางสาวภัทราภรณ์ หลายระหาร ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
219 นางสาวยลญา อินทร์ปัญญา ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
220 นางสาวภัชธิสา สาศรีทร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
221 นางสาวกิตยา ทูธง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
222 นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
223 นางสาวบุญเรือน บุรุษชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
224 นางสาววาสนา ปักษี ครู ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
225 นางสาวทิพวรรณ โพธิประเสริฐ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
226 นางเพ็ญศรี เกิดสมนึก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
227 นางสาวกรวิภา พร้อมพิมพ์ ครู ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
228 นางสาววิภา จิตสนธิ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
229 นางสาวนฤมล ดำขำ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
230 นางสาวพิชญาภา หะดี ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
231 นางสาวอุบลวัลย์ณา เรือนใจมั่น ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
232 นางสาววรางคณา ธรรมวิชิต ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
233 นางสาวภัทรพร พลายจั่น ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
234 นางสาวกัลยา วันทอง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
235 นายวัชรพงค์ นิธิไพจิตมาศ ผู้ช่วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
236 นายอรรถพล ไขไพวัน นักศึกษาฝึกงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
237 นายพลชล รังศรีแก้ว นักศึกษาฝึกงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
238 นายอภิรักษ์ ประสานงาม นักศึกษาฝึกงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
239 นายกิตติภูมิ ท่อนทองแดง นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
240 นางสาวทัดดาว ทองกษัตริย์ นักศึกษาฝึกงาน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
241 นางสาวอัจฉรา ฉัตรมงคลพาณิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
242 นางสาววีรยา คำเภา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
243 นางสาวชลธิชา ศรีโปฎก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
244 นายสุริยา เรืองทอง ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
245 นางนันทพร อ่อนโพธิ์เอน พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
246 นางสาวสุรีย์พร อุบล พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
247 นางบุหงา สงสกุล พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
248 นายอนุศักดิ์ เนียมสุวรรณ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
249 นางสาวสุภัทรา โภคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
250 นายสมพร น้ำนวล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
251 นายสุรพงษ์ พรมมาส เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน คณะกรรมการปฏิบัติงาน
252 นางสาวกรกวรรณ โพธิ์รัชต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
253 นางสุกัญญา ชุ่มเพ็งพันธุ์ พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
254 นางสาวกัญญาณัฐ แตงอ่อน พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
255 นายศักดิ์รินทร์ แจ่มจำรัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
256 นางสาวกาญภัค ภักดีภูมิภัทร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
257 นางสาวพรพรรณ เรืองวารี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการปฏิบัติงาน
258 สิบเอกมโนรมย์ บุญมา เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน คณะกรรมการปฏิบัติงาน
259 นายสมบูรณ์ เพ็งบุญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
260 นายพงษ์ชัย นุ่มพันธ์ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
261 นายพัฒนพล ม่วงรื่น พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
262 นายภาณุวัชร จามพัฒน์ พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
263 นายมนตรี วงษ์เสงี่ยม พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
264 นายกฤตานน เนตรประชา พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
265 นายชัยยันต์ กิจไพบูลย์พาณิช พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
266 นายบุญชนะ ดวงฉวี หัวหน้าฝ่ายปกครอง คณะกรรมการปฏิบัติงาน
267 นายสมพงษ์ โพธิ์ทอง นายช่างโยธาอาวุโส คณะกรรมการปฏิบัติงาน
268 นายประจักษ์ เมฆฉาย เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน คณะกรรมการปฏิบัติงาน
269 นายขจรศักดิ์ พงษ์ประไพ ผู้ช่วยวิศวกรรม คณะกรรมการปฏิบัติงาน
270 นางสาวพิมสุดา นาคเอก ผู้ช่วยนายช่างศิลป์ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
271 นายวิรัตน์ ศรีบุญธรรม พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
272 นายวณัสศิริ ลิอุบล พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
273 นายประทีป โคตุนันท์ พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
274 นายเมธา อินทร์รจนา พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
275 นายพูนทัพย์ โชคกิจ พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
276 นายประเสริฐ มันมะณี พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
277 นายเฉลิมเกียรติ์ โภคา พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
278 นายภัคพล บุญคุ้ม พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
279 นายกฤษณะ สัยวุฒิ พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
280 นายหิรัญ สอิ้งทอง นายช่างโยธาอาวุโส คณะกรรมการปฏิบัติงาน
281 นางศิริลักษณ์ เมฆฉาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการปฏิบัติงาน
282 นางขนิษฐา ปรีชาวิภาคผล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
283 นางชนิภา เวียงชัย นักสันทนาการชำนาญการ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
284 นางสาวอภิรดี ปักษากุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการปฏิบัติงาน
285 นางสาวนพมณี ศรีรส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
286 นางสาวกานต์ชนก ทับสีรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา คณะกรรมการปฏิบัติงาน
287 นางสาวประภาพรรณ เข็มเพชร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
288 นางนงนภัส อินสว่าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
289 นายสุชาติ ช้างโต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน คณะกรรมการปฏิบัติงาน
290 นางศิริพร พันธุ์เมือง คนงาน คณะกรรมการปฏิบัติงาน
291 นางสาวภัทรลภา สุดโต คนงาน คณะกรรมการปฏิบัติงาน
292 นางสุกัญญา ขาวเหลือง คนงาน คณะกรรมการปฏิบัติงาน
293 นายอุเทน อินทร์รจนา คนงาน คณะกรรมการปฏิบัติงาน
294 นาย สุรชัย ขาวเหลือง พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
295 นายรังสรรค์ รักกิจการพูล ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา คณะกรรมการปฏิบัติงาน
296 นางสาวณัฐมณฑ์ มีมงคล นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
297 นายวีรธนา สุขประดิษฐ์ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
298 นายนิมิตร ชลศึก พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
299 นายสมชาย หอมเย็นใจ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
300 นายวิภาค เอี่ยมละออ นายท้ายเรือ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
301 นายกิตติภูมิ สว่างแจ้ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการปฏิบัติงาน
302 นายธนภัทร วีระวรรณ คนงาน(ภารโรง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ คณะกรรมการปฏิบัติงาน
303 นายชัยวัฒน์ เล็กพันธ์ พนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการปฏิบัติงาน
304 นายชาญชัย กมลเลิศ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการปฏิบัติงาน

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.