หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

[ ทั้งหมด   19 ส.ค. 2565   20 ส.ค. 2565   21 ส.ค. 2565   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ส.ค. 2565

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 742 19 ส.ค. 2565 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 724 19 ส.ค. 2565 09.00-12.00(ลำดับแข่งที่ 1-44),13.00-16.00(ลำดับแข่งที่ 46-99)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 106 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฝึกกีฬาเอนกประสงค์ศิลปอาชา 19 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป
2 116 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารอำนวยการ ห้อง ลีลาศ 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 2 - 37

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 56 - 96
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 060 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามเทนนิส 19 ส.ค. 2565 9.00-12.00
2 061 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามเทนนิส 19 ส.ค. 2565 13.00-16.00
3 063 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น ล่าง 19 ส.ค. 2565 09.00-12.00
4 066 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น บน 19 ส.ค. 2565 09.00-12.00
5 069 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น บน 19 ส.ค. 2565 09.00-12.00
6 072 การจัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปอาชา ห้อง ประชุม2 19 ส.ค. 2565 14.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามฟุตซอล 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 42

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 56 - 92
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เด็กเล็ก

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : อนุบาล1-3

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 221 เริงเล่นเต้นDancer ปฐมวัย สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี สนามบาสเกตบอล อาคาร 600 ที่นั่ง 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 5 - 49

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 50 - 96
09.00 เป็นต้นไป
2 212 เดินตัวหนอน ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง 761 19 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 169 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น ชั้น 7 ห้อง 772 19 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : โครงงาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 204 โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 2 - 57

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 59 - 96
09.00 เป็นต้นไป
2 183 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 2 - 49

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 55 - 96
09.00 เป็นต้นไป
3 184 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 59

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 63 - 94
09.00 เป็นต้นไป
4 192 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 2 - 42

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 44 - 59

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 61 - 98
09.00 เป็นต้นไป
5 194 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 96
09.00 เป็นต้นไป
6 189 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 2 - 39

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 40 - 56

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 57 - 96
09.00 เป็นต้นไป
7 190 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 1 - 56

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 57 - 96
09.00 เป็นต้นไป
8 186 โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 3 - 46

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 48 - 96
09.00 เป็นต้นไป
9 195 โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 55

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 56 - 96
09.00 เป็นต้นไป
10 201 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 1 - 57

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 59 - 96
09.00 เป็นต้นไป
11 202 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 3 - 59

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 65 - 96
09.00 เป็นต้นไป
12 233 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 93
09.00 เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.