หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

[ ทั้งหมด   19 ส.ค. 2565   20 ส.ค. 2565   21 ส.ค. 2565   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 ส.ค. 2565

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 742 20 ส.ค. 2565 9.00 เป็นต้นไป
2 005 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1,ป.5/2 20 ส.ค. 2565 9.00-10.00
3 006 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3,ป.6/1 20 ส.ค. 2565 9.00-10.00
4 007 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 20 ส.ค. 2565 9.00-10.00
5 008 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 20 ส.ค. 2565 9.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 076 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 724 20 ส.ค. 2565 09.00-12.00(ลำดับแข่งที่ 1-49),13.00-16.00(ลำดับแข่งที่ 53-96)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 7 ห้อง 771 20 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป
2 241 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ศิลปอาชา ห้อง ประชุมศิลปอาชา 2 20 ส.ค. 2565 09.00-12.00
3 242 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ศิลปอาชา ห้อง ประชุมศิลปอาชา 2 20 ส.ค. 2565 13.00-16.00
4 243 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ศิลปอาชา ห้อง ประชุมศิลปอาชา 2 20 ส.ค. 2565 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 237 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดม สนามเขียวหน้าอาคารวิทยบริการ 20 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป
2 101 การวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี อาคารศิลปะไทย ห้อง 112,113,114 20 ส.ค. 2565 9.00-12.00
3 102 การวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี อาคารจิตรกรรม ห้อง 312-314 20 ส.ค. 2565 9.00-12.00
4 109 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฝึกกีฬาเอนกประสงค์ศิลปอาชา 20 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป
5 116 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารอำนวยการ ห้อง ลีลาศ 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 2 - 37

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 56 - 96
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 059 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามเทนนิส 20 ส.ค. 2565 9.00-12.00
2 064 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น ล่าง 20 ส.ค. 2565 09.00-12.00
3 065 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น ล่าง 20 ส.ค. 2565 09.00-12.00
4 067 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น บน 20 ส.ค. 2565 09.00-12.00
5 070 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น บน 20 ส.ค. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 081 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 745 20 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป
2 078 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 744 20 ส.ค. 2565 9.00 เป็นต้นไป
3 087 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามเทนนิส คอร์ดสอง 20 ส.ค. 2565 13.00-16.00
4 084 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามฟุตซอล 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 42

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 56 - 92
09.00 เป็นต้นไป
5 086 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามเทนนิส คอร์ดสอง 20 ส.ค. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เด็กเล็ก

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : อนุบาล1-3

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี หอประชุม 20 ส.ค. 2565 9.00-11.00
2 221 เริงเล่นเต้นDancer ปฐมวัย สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี สนามบาสเกตบอล อาคาร 600 ที่นั่ง 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 5 - 49

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 50 - 96
09.00 เป็นต้นไป
3 211 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง 761 20 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 170 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น ชั้น 7 ห้อง 772 20 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 175 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 2 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 1 - 99
09.00 เป็นต้นไป
2 174 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 2 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 1 - 99
09.00 เป็นต้นไป
3 176 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 2 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 1 - 99
09.00 เป็นต้นไป
4 181 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 2 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 1 - 99
09.00 เป็นต้นไป
5 177 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 2 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 1 - 99
09.00 เป็นต้นไป
6 178 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 2 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 1 - 99
09.00 เป็นต้นไป
7 179 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 2 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 1 - 99
09.00 เป็นต้นไป
8 180 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 2 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 1 - 99
09.00 เป็นต้นไป
9 182 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 2 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 1 - 99
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : โครงงาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 204 โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 2 - 57

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 59 - 96
09.00 เป็นต้นไป
2 183 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 2 - 49

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 55 - 96
09.00 เป็นต้นไป
3 184 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 59

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 63 - 94
09.00 เป็นต้นไป
4 192 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 2 - 42

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 44 - 59

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 61 - 98
09.00 เป็นต้นไป
5 193 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 2 - 42

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 44 - 96
09.00 เป็นต้นไป
6 189 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 2 - 39

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 40 - 56

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 57 - 96
09.00 เป็นต้นไป
7 190 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 1 - 56

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 57 - 96
09.00 เป็นต้นไป
8 191 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 96
09.00 เป็นต้นไป
9 186 โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 3 - 46

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 48 - 96
09.00 เป็นต้นไป
10 187 โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 39

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 42 - 94
09.00 เป็นต้นไป
11 195 โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 55

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 56 - 96
09.00 เป็นต้นไป
12 196 โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 37

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 39 - 96
09.00 เป็นต้นไป
13 198 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 3 - 44

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 45 - 98
09.00 เป็นต้นไป
14 201 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 1 - 57

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 59 - 96
09.00 เป็นต้นไป
15 202 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 3 - 59

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 65 - 96
09.00 เป็นต้นไป
16 203 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 96
09.00 เป็นต้นไป
17 231 โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 42

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 43 - 96
09.00 เป็นต้นไป
18 232 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 37

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 39 - 94
09.00 เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.