หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

[ ทั้งหมด   19 ส.ค. 2565   20 ส.ค. 2565   21 ส.ค. 2565   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ส.ค. 2565

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 004 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 742 21 ส.ค. 2565 9.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 077 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 724 21 ส.ค. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 240 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น ชั้น 7 ห้อง 771 21 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดม สนามเขียวหน้าอาคารวิทยบริการ 21 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป
2 099 การวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี หอประชุม 21 ส.ค. 2565 9.00-12.00
3 100 การวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี อาคารศิลปะไทย ห้อง112,113,114 อาคารจิตรกรรม ห้อง 312-314 21 ส.ค. 2565 9.00-12.00
4 222 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฝึกกีฬาเอนกประสงค์ศิลปอาชา 21 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป
5 113 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามเทนนิส 21 ส.ค. 2565 09.00-12.00
6 114 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามเทนนิส 21 ส.ค. 2565 13.00-16.00
7 117 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารอำนวยการ ห้อง ลีลาศ 21 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 068 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น บน 21 ส.ค. 2565 09.00-12.00
2 071 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น บน 21 ส.ค. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 082 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 745 21 ส.ค. 2565 9.00-12.00
2 083 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 745 21 ส.ค. 2565 13.00 เป็นต้นไป
3 079 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 744 21 ส.ค. 2565 9.00-14.00
4 080 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 744 21 ส.ค. 2565 14.00-16.00
5 085 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามฟุตซอล 21 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เด็กเล็ก

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : อนุบาล1-3

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 ฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี สนามบาสเกตบอล อาคาร 600 ที่นั่ง 21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 5 - 96
ช่วงเช้าเริ่มแข่ง 09.00 / ช่วงบ่ายเริ่มแข่ง 13.00
2 210 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ (LEGO) ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปอาชา ห้อง ห้องประชุม 2 21 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 171 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น ชั้น 7 ห้อง 772 21 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : โครงงาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 185 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 93
09.00 เป็นต้นไป
2 192 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 2 - 42

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 44 - 59

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 61 - 98
09.00 เป็นต้นไป
3 193 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 2 - 42

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 44 - 96
09.00 เป็นต้นไป
4 189 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 2 - 39

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 40 - 56

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 57 - 96
09.00 เป็นต้นไป
5 187 โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 39

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 42 - 94
09.00 เป็นต้นไป
6 188 โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 96
09.00 เป็นต้นไป
7 196 โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 37

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 39 - 96
09.00 เป็นต้นไป
8 197 โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 96
09.00 เป็นต้นไป
9 198 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 3 - 44

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 45 - 98
09.00 เป็นต้นไป
10 199 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 94
09.00 เป็นต้นไป
11 200 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 93
09.00 เป็นต้นไป
12 231 โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 42

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 43 - 96
09.00 เป็นต้นไป
13 232 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 37

21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 39 - 94
09.00 เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.